จดหมายเหตุดิจิทัล ARC

ภาพ
รายละเอียด
ปีที่ลง

จดหมายข่าว สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ปีที่ 3 ฉบับที่ 67 เดือน ธันวาคม 2566

Description : วันพฤหัสบดี ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 เวลา 08.30-16.30 น. สำนักวิทยบริการ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนครพนม ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2567

By : งานวารสาร สำนักวิทยบริการ

2566

จดหมายข่าว สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ปีที่ 3 ฉบับที่ 66 เดือน พฤศจิกายน 2566

Description : วันพุธ ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 เวลา 14.00 น. สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม บริการแนะนำการสืบค้นสารสนเทศออนไลน์

By : งานวารสาร สำนักวิทยบริการ

2566

จดหมายข่าว สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ปีที่ 3 ฉบับที่ 65 เดือน กันยายน 2566

Description : วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566 เวลา 14.30-15-30 น. ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนครพนม ลงพื้นที่พบปะบุคลากร สำนักวิทยบริการ

By : งานวารสาร สำนักวิทยบริการ

2566

จดหมายข่าว สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ปีที่ 3 ฉบับที่ 64 เดือน กันยายน 2566

Description : การแสดงวิสัยทัศน์และแผนพัฒนาสำนักวิทยบริการ เพื่อสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ

By : งานวารสาร สำนักวิทยบริการ

2566

จดหมายข่าว สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ปีที่ 3 ฉบับที่ 63 เดือน กรกฏาคม 2566

Description : วันที่ 12 มิถุนายน – 18 กรกฎาคม พ.ศ.2566 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดกิจกรรม บรรณารักษ์สัญจร

By : งานวารสาร สำนักวิทยบริการ

2566

จดหมายข่าว สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 เดือน มิถุนายน 2566

Description : สำนักวิทยบริการ จัดประเมินประกันคุณภาพภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยนครพนม ปีการศึกษา 2565 ในวันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม

By : งานวารสาร สำนักวิทยบริการ

2566

จดหมายข่าว สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ปีที่ 2 ฉบับที่ 61 เดือน พฤษภาคม 2566

Description : วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลาประมาณ 10.00 – 12.00 น. สำนักวิทยบริการ จัดอบรมการใช้งานฐานข้อมูล Scopus ครั้งที่ 2 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom ให้กับอาจารย์ นักวิจัย เจ้าหน้าที่ นักศึกษาระดับปริญญาเอก และระดับปริญญาโท วิทยากรโดย คุณจักรชัย เชื้อสวย จาก บริษัท นิว โนวเลจ อินฟอร์มเมชั่น จำกัด

By : งานวารสาร สำนักวิทยบริการ

2566

จดหมายข่าว สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ปีที่ 2 ฉบับที่ 60 เดือน พฤษภาคม 2566

Description : วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลาประมาณ 09.30 น. สำนักวิทยบริการ จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการ ครั้งที่ 1 /2566 ณ ห้องวารสาร ชั้น 1 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมี นายปรีชา อาษาวัง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ กล่าวรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

By : งานวารสาร สำนักวิทยบริการ

2566

จดหมายข่าว สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ปีที่ 2 ฉบับที่ 59 เดือน เมษายน 2566

Description : วันศุกร์ ที่ 28 เมษายน พ.ศ.2566 สำนักวิทยบริการ ได้ดำเนินการหย่อนหีบบัตรเสนอรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม

By : งานวารสาร สำนักวิทยบริการ

2566

จดหมายข่าว สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ปีที่ 2 ฉบับที่ 58 เดือน เมษายน 2566

Description : วันที่ 10 เมษายน 2566 เวลา 13.00 น. สำนักวิทยบริการ จัดกิจกรรมไหว้พระ อวยพร เนื่องในวันสงกรานต์ ณ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม

By : งานวารสาร สำนักวิทยบริการ

2566

หน้า : 1234567หน้าถัดไป