จดหมายเหตุดิจิทัล ARC

ภาพ
รายละเอียด
ปีที่ลง

จดหมายข่าว สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ปีที่ 2 ฉบับที่ 54 เดือน มีนาคม 2566

Description : วันศุกร์ ที่ 3 มีนาคม 2566 สำนักวิทยบริการ เข้าร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการ ตามพระราชดำริ โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ โรงเรียน ตชด.ชูทิศวิทยา ต.หนองเทา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม

By : งานวารสาร สำนักวิทยบริการ

2566

จดหมายข่าว สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ปีที่ 2 ฉบับที่ 53 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

Description : วันพฤหัสบดี ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 นายปรีชา อาษาวัง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ พร้อมด้วย ดร.ปิติณัช ไศลบาท รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ และเจ้าหน้าที่ นำนักศึกษาสาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 2 และ 3 จำนวน 10 คน ลงพื้นที่จัดห้องสมุด โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชูทิศวิทยา เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จะทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

By : งานวารสาร สำนักวิทยบริการ

2566

จดหมายข่าว สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ปีที่ 2 ฉบับที่ 52 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

Description : วันพฤหัสบดี ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. สำนักวิทยบริการ จัดอบรมการใช้งานฐานข้อมูล Scopus ประจำปี 2566 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยนครพนม ให้กับ อาจารย์ นักวิจัย บุคลากร มหาวิทยาลัยนครพนม ในรูปแบบ On-Site และ Online โดยมี นายจักรชัย เชื้อสวย ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท อิน โนเลจ อินฟอร์มเมชั่น จำกัด ซึ่งเป็นผู้แทนจำหน่ายฐานข้อมูล เป็นวิทยากรอบรม

By : งานวารสาร สำนักวิทยบริการ

2566

จดหมายข่าว สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ปีที่ 2 ฉบับที่ 51 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

Description : วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เวลา 10.00 – 12.00 น. สำนักวิทยบริการ จัดประชุม KM ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 ในหัวข้อเรื่อง “ห้องสมุดโฉมใหม่ในโลกแห่งความผันผวน : New look of library in world” ในงานสัมมนา PULINET วิชาการ 2023 มีหัวข้อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 1. บทบาทของห้องสมุดที่เปลี่ยนแปลงไปหลังโควิด 2. วิธีสังเกตพฤติกรรมที่เปลี่ยนของผู้ใช้ 3. บริการที่ตอบโจทย์โลกที่มีการเปลี่ยนแปลง 4. โลกที่เปลี่ยนไปบรรณารักษ์จำเป็นต้องมีทักษะอะไรถึงจะอยู่รอด 5. กระบวนการขอรับบริการสำเนาบทความระหว่างห้องสมุด และในช่วงท้ายได้ดำเนินการประชุมการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2566

By : งานวารสาร สำนักวิทยบริการ

2566

จดหมายข่าว สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ปีที่ 2 ฉบับที่ 50 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

Description : วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 นายปรีชา อาษาวัง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เตรียมกิจกรรมส่วนงานห้องสมุด โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชูทิศวิทยา ในการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จะทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

By : งานวารสาร สำนักวิทยบริการ

2566

จดหมายข่าว สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ปีที่ 2 ฉบับที่ 49 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

Description : วันพุธ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนเทพ ปะตังถาเน รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ พร้อมด้วย บรรณารักษ์ ลงพื้นที่ออกติดตามการดำเนินงานห้องสมุดเครือข่ายมหาวิทยาลัยนครพนม โครงการสร้างห้องสมุดเครือข่ายภายใน / ภายนอก ณ ศูนย์วิทยบริการ คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม Creator

By : งานวารสาร สำนักวิทยบริการ

2565

จดหมายข่าว สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ปีที่ 2 ฉบับที่ 48 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

Description : วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนเทพ ปะตังถาเน รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ พร้อมด้วย บรรณารักษ์ ลงพื้นที่ออกติดตามการดำเนินงานห้องสมุดเครือข่ายมหาวิทยาลัยนครพนม

By : งานวารสาร สำนักวิทยบริการ

2565

จดหมายข่าว สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ปีที่ 2 ฉบับที่ 47 เดือน มกราคม 2566

Description : วันที่ 18-20 มกราคม 2566 นายปรีชา อาษาวัง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ พร้อมด้วยบุคลากร ได้เข้าร่วมงานประชุมทางวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 13 "ก้าวต่อไปของการพลิกโฉมห้องสมุดภายใต้ความผันผวนของโลกยุคใหม่" (Foresight in Reinventing Libraries in a VUCA World : The Next Move) ณ จังหวัดอุบลราชธาน โดยมีนายเนตรพรมมินทร์ พุทธา และคณะผู้ร่วมวิจัย ได้ส่งผลงานประกวดในการนำเสนอผลงานวิชาการ ประเภทโปสเตอร์ กลุ่มการบริการทรัพยากรสารสนเทศ (Information Services: IS) เรื่อง ความต้องการและพฤติกรรมการใช้บริการของผู้ใช้บริการในสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม

By : งานวารสาร สำนักวิทยบริการ

2566

จดหมายข่าว สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ปีที่ 2 ฉบับที่ 46 เดือน มกราคม 2566

Description : วันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. สำนักวิทยบริการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติ การให้กับบุคลากร

By : งานวารสาร สำนักวิทยบริการ

2565

จดหมายข่าว สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ปีที่ 2 ฉบับที่ 45 เดือน ธันวาคม 2565

Description : วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายปรีชา อาษาวัง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ เป็นประธานประชุมบุคลากร ประจำเดือน ธันวาคม 2565 เพื่อติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม

By : งานวารสาร สำนักวิทยบริการ

2565

หน้า : 123456หน้าถัดไป

http://www.6mv.org/ http://www.escortbayanlariz.net/ izmirescort izmir escort ataköy escort http://www.zv1.org pinbahis https://www.sahipleniyorum.com/ https://www.sahipleniyorum.com/belcika-kurdu/