จดหมายเหตุดิจิทัล ARC

Title : จดหมายข่าว สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ปีที่ 3 ฉบับที่ 63 เดือน กรกฏาคม 2566

Subject : มหาวิทยาลัยนครพนม สำนักวิทยบริการ

Description : วันที่ 12 มิถุนายน – 18 กรกฎาคม พ.ศ.2566 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดกิจกรรม บรรณารักษ์สัญจร

Creator : งานวารสาร สำนักวิทยบริการ

Date : 2023

Format : pdf

Language : tha

Type : จดหมายข่าว

Identifier : ISSN -

Original Filename : ปีที่ 3 ฉบับที่ 63 เดือน กรกฎาคม 2566

File Size : 467152 bytes

Authentication : a3e3d0eb01bd955c6c93e879563b75bc

Mime Type : image/jpeg

File Type / OS : JPEG image data, JFIF standard 1.02, resolution (DPI), density 296x298, segment length 16, baseline, precision 8, 2377x3411, frames 3