การจัดการความรู้


ชื่อหัวข้อ : เรื่อง ก้าวต่อไปของการพลิกโฉมห้องสมุดภายใต้ความผันผวนของโลกยุคใหม่ ครั้งที่ 3

ผู้รายงาน : ฝ่ายหอสมุด

ช่วงวันเวลา : ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 8 มีนาคม 2566

ดาวน์โหลด

ชื่อหัวข้อ : เรื่อง ก้าวต่อไปของการพลิกโฉมห้องสมุดภายใต้ความผันผวนของโลกยุคใหม่ ครั้งที่ 2

ผู้รายงาน : ฝ่ายหอสมุด

ช่วงวันเวลา : ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566

ดาวน์โหลด

ชื่อหัวข้อ : เรื่อง ก้าวต่อไปของการพลิกโฉมห้องสมุดภายใต้ความผันผวนของโลกยุคใหม่ ครั้งที่ 1

ผู้รายงาน : ฝ่ายหอสมุด

ช่วงวันเวลา : ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 7 ธันวาคม 2565

ดาวน์โหลด

ชื่อหัวข้อ : KM หัวข้อเรื่อง ห้องสมุดสีเขียว (Green Library)

ผู้รายงาน : นายเนตรพรมมินทร์ พุทธา

ช่วงวันเวลา : ประจำปีการศึกษา 2564

ดาวน์โหลด

ชื่อหัวข้อ : โครงการการจัดการความรู้ KM สำนักวิทยบริการ ประจำปี 2564

ผู้รายงาน : นายเนตรพรมมินทร์ พุทธา

ช่วงวันเวลา : วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564

ดาวน์โหลด

ชื่อหัวข้อ : เรื่อง เทคนิคการใช้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ผู้รายงาน : นายเนตรพรมมินทร์ พุทธา

ช่วงวันเวลา : Mini_UKM ครั้งที่ 22 ระหว่ำงวันที่ 14-17 ธันวำคม 2562

ดาวน์โหลด

ชื่อหัวข้อ : โครงการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้ เพื่อ พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา Mini UKM ครั้งที่ 20

ผู้รายงาน : นางสาวชุติมา ศรีจันทรา

ช่วงวันเวลา : 23 – 25 มกราคม 2562 เวลา 08.30 น. – 16.30 น.

ดาวน์โหลด

ชื่อหัวข้อ : นําเสนอผลงานวิชาการ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 9

ผู้รายงาน : นายเนตรพรมมินทร์ พุทธา

ช่วงวันเวลา : 9 – 11 มกราคม 2562

ดาวน์โหลด

ชื่อหัวข้อ : ประชุมคณะทำงานความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาฝ่ายเทคโนโลยีสารนิเทศครั้งที่ 1/2562

ผู้รายงาน : นายธีรพงษ์ อาษาวัง

ช่วงวันเวลา : 29-30 พฤศจิกายน 2561

ดาวน์โหลด

http://www.6mv.org/ http://www.escortbayanlariz.net/ izmirescort izmir escort ataköy escort http://www.zv1.org pinbahis https://www.sahipleniyorum.com/ https://www.sahipleniyorum.com/belcika-kurdu/