รายงานด้านการบริหาร สำนักวิทยบริการ

ชื่อรายงาน
ประเภท
วันที่ลง

แผนยุทธศาสตร์ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม 4 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2570

แผนยุทธศาสตร์

15 กรกฎาคม 2567

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แผนปฏิบัติการ

8 มีนาคม 2567

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2567

แผนบริหารความเสี่ยง

19 มกราคม 2567

รายงานประจำปี 2566 สำนักวิทยบริการ

รายงานประจำปี

25 ตุลาคม 2566

รายงานประจำปี 2565 สำนักวิทยบริการ

รายงานประจำปี

25 ตุลาคม 2566

รายงานประจำปี 2564 สำนักวิทยบริการ

รายงานประจำปี

11 พฤศจิกายน 2564

รายงานประจำปี 2563 สำนักวิทยบริการ

รายงานประจำปี

5 พฤศจิกายน 2563

หน้า : 1

รายงานด้านการบริการ สำนักวิทยบริการ

ชื่อรายงาน
ประเภท
วันที่ลง

รายการการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Walai AutoLib ประจำปีงบประมาณ 2566

รายงานการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

1 เมษายน 2567

รายงานสถิติการเข้าใช้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2566

รายงานสถิติการเข้าใช้บริการ

7 ธันวาคม 2566

สถิติการให้บริการของสำนักวิทยบริการ ประจำปีงบ 2566 ( 6 เดือนแรก )

รายงานสิถิตการให้บริการ

16 มีนาคม 2566

ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ปีการศึกษา 2564

ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

16 มีนาคม 2566

สถิติการให้บริการของสำนักวิทยบริการ ประจำปีงบ 2565 ( 6 เดือนแรก )

รายงานสิถิติการให้บริการ

7 เมษายน 2565

สถิติการให้บริการของสำนักวิทยบริการ ประจำปีงบ 2564 ( 6 เดือนแรก )

รายงานสิถิติการให้บริการ

1 เมษายน 2564

หน้า : 1