ประชุมคณะกรรมการอำนวยการข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 4/2566

: 15 กันยายน 2566, 17:33 น. | : 4

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 4/2566 ระหว่างวันที่ 14- 15 กันยายน 2566 ณ อาคารเทคโนโลยีดิจิทัล โดยมีผู้อำนวยการและผู้แทนผู้อำนวยการ ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ปัจจุบันสมาชิกห้องสมุดมหาวิทยาลัยที่อยู่ในส่วนภูมิภาค จำนวน 20 สถาบัน ได้แก่

ภาคเหนือ

1. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้

3. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร

4. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

5. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

7. สำนักวิทยบริการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

8. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

9. สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม

10. สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

ภาคกลาง

11. หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

12. สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

13. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ภาคตะวันออก

14. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

15. สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ภาคใต้

16. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

17. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ

18. สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

19. สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

20. ห้องสมุด มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

อัลบั้มภาพ

http://www.6mv.org/ http://www.escortbayanlariz.net/ izmirescort izmir escort ataköy escort http://www.zv1.org pinbahis https://www.sahipleniyorum.com/ https://www.sahipleniyorum.com/belcika-kurdu/