ตรวจสอบรายการยืมและยืมต่อด้วยตนเอง
 
 
 
 
  Untitled Document

สำนักวิทยบริการ เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 08.00น. - 16.30น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตกฤษ์

 
JQuery Photo Slider with Semi Transparent Caption
  
 

    ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักวิทยบริการ >>อ่านทั้งหมด<<
  แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทยของสำนักพิมพ์ Mc Graw-Hill [21 เม.ย. 2557] อ่าน : [12]
  แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานระบบสืบค้น EBSCO Discovery Service (EDS) [21 เม.ย. 2557] อ่าน : [14]
  คู่มืองานประกันคุณภาพ ปี 2556 [17 มี.ค. 2557] อ่าน : [10]
  ประชาสัมพันธ์หนังสือใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2556 [02 ธ.ค. 2556] อ่าน : [29]
  แบบฟอร์มขอใช้รถส่วนราชการ สำนักวิทยบริการ [22 พ.ย. 2556] อ่าน : [23]
  รานงานผลการประเมินคุณภาพภายในสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม [01 ส.ค. 2556] อ่าน : [70]
  สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา ประกวดโฟล์คซอง [21 มิ.ย. 2556] อ่าน : [66]
  คู่มือการประกันคุณภาพสำนักวิทยบริการ [05 มิ.ย. 2556] อ่าน : [54]
  รายงานประจำปี 2555 [16 พ.ค. 2556] อ่าน : [23]
  ประชาสัมพันธ์ใช้งานฐานข้อมูล Britannica Online [07 มี.ค. 2556] อ่าน : [37]

  
กิจกรรมสำนักวิทยบริการ               >>ดูทั้งหมด<<
โครงการบริการวิชาการอบรมการประยุกต์ใช้เครื่องมือตรวจสอบ Cacti แก่ผู้ดูแลระบบเครือข่ายของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกาาเขต 22
27 มิ.ย. 2557
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2556
19 มิ.ย. 2557
ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพสำนักวิทยบริการ
27 ม.ค. 2557
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายห้องสมุด
28 ม.ค. 2557

 
    แนะนำวารสารใหม่
 •     
  ชื่อวารสาร : วารสารสำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์
  รายละเอียด : วารสารสำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ เป็วารสารเกี่ยวกับโรคระบาดสัตว์
  ข้อมูลวารสาร : ราย 3 เดือน
  ฉบับประจำวันที่ : เมษายน-มิถุนายน 2555
  ปีที่ :
  ฉบับที่ : 2
 •     
  ชื่อวารสาร : วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
  รายละเอียด : วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รวบรวมบทความทางวิชาการและงานวิจัย
  ข้อมูลวารสาร : ราย 2 เดือน
  ฉบับประจำวันที่ : พฤษภาคม - มิถุนายน 2556
  ปีที่ : 10
  ฉบับที่ : 48
 •     
  ชื่อวารสาร : วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม
  รายละเอียด : วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นหนังสือบทความวิจัย บทความวิชาการหรือบทความปริทัศน์
  ข้อมูลวารสาร : ราย 4 เดือน
  ฉบับประจำวันที่ : พฤษภาคม - สิงหาคม 2555
  ปีที่ : 2
  ฉบับที่ : 2
 •     
  ชื่อวารสาร : วารสารศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
  รายละเอียด :
  ข้อมูลวารสาร : ราย 3 เดือน
  ฉบับประจำวันที่ : กรกฏาคม-กันยายน 2556
  ปีที่ : 9
  ฉบับที่ : 28
 •     
  ชื่อวารสาร : วารสารสมาคมการจัดการกีฬาแห่งประเทศไทย
  รายละเอียด : วารสารสมาคมการจัดการกีฬาแห่งประเทศไทย มีเนื้อหาประกอบด้วยบทความ2เรื่องและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกีฬาของประเทศไทยจำนวน5เรื่อง
  ข้อมูลวารสาร : ราย 4 เดือน
  ฉบับประจำวันที่ : กันยายน-ธันวาคม 2555
  ปีที่ : 2
  ฉบับที่ : 2
 •     
  ชื่อวารสาร : วารสารชุมชนศึกษา
  รายละเอียด : วารสารชุมชนศึกษา ประกอบด้วยบทความวิจจัย บทความพิเศษ และบทปริทัศน์หนังสือ
  ข้อมูลวารสาร : ราย 6 เดือน
  ฉบับประจำวันที่ : ตุลาคม 2555 - มีนาคม 2556
  ปีที่ : 2
  ฉบับที่ : 1
 •     
  ชื่อวารสาร : วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  รายละเอียด : วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นวารสารวิชาการที่นำเสนอบทความวิจัย
  ข้อมูลวารสาร : ราย 4 เดือน
  ฉบับประจำวันที่ : มกราคม - เมษายน 2555
  ปีที่ : 5
  ฉบับที่ : 1
 •     
  ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
  รายละเอียด : วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประกอบด้วยบทความวิชาการและบทความวิจัย
  ข้อมูลวารสาร : ราย 6 เดือน
  ฉบับประจำวันที่ : มกราคม-มิถุนายน 2556
  ปีที่ : 6
  ฉบับที่ : 1
 •     
  ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร
  รายละเอียด : วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร เป็นวารสารสาขาวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี
  ข้อมูลวารสาร : รายเดือน
  ฉบับประจำวันที่ : กันยายน 2556
  ปีที่ : 7
  ฉบับที่ : 2
 •     
  ชื่อวารสาร : วารสารพัฒนาบริหารศาสตร์
  รายละเอียด : วารสารพัฒนาบริหารศาสตร์ เป็นบทความวิจัย
  ข้อมูลวารสาร : ราย 3 เดือน
  ฉบับประจำวันที่ : มกราคม - มีนาคม 2556
  ปีที่ : 53
  ฉบับที่ : 1
 •     
  ชื่อวารสาร : วารสารสำนักการแพทย์ทางเลือก
  รายละเอียด : วารสารสำนักการแพทย์ทางเลือก หนังสือส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ศาสตร์การแพทย์ทางเลือก
  ข้อมูลวารสาร : ราย 4 เดือน
  ฉบับประจำวันที่ : กันยายน-ธันวาคม 2554
  ปีที่ : 4
  ฉบับที่ : 3
 •     
  ชื่อวารสาร : วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร
  รายละเอียด : วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวรมีเนื้อหาเกี่ยวกับ ผลงานวิจัย
  ข้อมูลวารสาร : ราย 4 เดือน
  ฉบับประจำวันที่ : มกราคม - เมษายน 2556
  ปีที่ : 21
  ฉบับที่ : 1
 •     
  ชื่อวารสาร : วารสารมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  รายละเอียด : วารสารมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีเนื้อหาเกี่ยวกับบทความทางวิชาการและงานวิจัยต่ายๆ
  ข้อมูลวารสาร : ราย 4 เดือน
  ฉบับประจำวันที่ : พฤษภาคม - สิงหาคม 2556
  ปีที่ : 5
  ฉบับที่ : 2
 •     
  ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
  รายละเอียด : วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับผงานวิชาการและผลงานวิจัย
  ข้อมูลวารสาร : รายปี
  ฉบับประจำวันที่ : 2555
  ปีที่ : 6
  ฉบับที่ : 1
 •     
  ชื่อวารสาร : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
  รายละเอียด :
  ข้อมูลวารสาร : ราย 4 เดือน
  ฉบับประจำวันที่ : พฤษภาคม-สิงหาคม 2556
  ปีที่ : 1
  ฉบับที่ : 2
 •     
  ชื่อวารสาร : วารสารนวัตกรรมการบริหารและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
  รายละเอียด : วารสารนวัตกรรมการบริหารและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เนื้อหามีบทความวิชาการและบทความวิจัย 8 เรื่อง คือ เรื่องรัฐศาสตร์การศึกษา และอีก 7เรื่องเป็นดุษฎีนิพนธ์จากสถาบันการศึกษาต่างๆ
  ข้อมูลวารสาร : ราย 4 เดือน
  ฉบับประจำวันที่ : มกราคม-เมษายน 2555
  ปีที่ : 2
  ฉบับที่ : 1
 •     
  ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
  รายละเอียด : วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาประกอบด้วย บทความวิจัย 3 บทความ ที่ให้ความสึคัญต่อการศึกษา
  ข้อมูลวารสาร : ราย 6 เดือน
  ฉบับประจำวันที่ : กรกฎาคม-ธันวาคม 2556
  ปีที่ : 6
  ฉบับที่ : 2
 •     
  ชื่อวารสาร : วารสารเกษมบัญฑิต
  รายละเอียด : วารสารเกษมบัญฑิต มีเนื้อหาเกี่ยวกับตำแหน่งโดยธรรมชาติของสถานประกอบการอุตสาหกรรม ความภักดีต่อหน่วยงานของพนักงาน คุณภาพการให้บริการของสำนักงานเทศบาล
  ข้อมูลวารสาร : ราย 6 เดือน
  ฉบับประจำวันที่ : มกราคม-มิถุนายน 2556
  ปีที่ : 14
  ฉบับที่ : 1
 •     
  ชื่อวารสาร : วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม
  รายละเอียด : วารสารมหาวิทยาลัยนครพนมเป็นวารสารที่พิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย บทความวิชาการหรือบทความปริทัศน์
  ข้อมูลวารสาร : รายปี
  ฉบับประจำวันที่ :
  ปีที่ :
  ฉบับที่ :
 •     
  ชื่อวารสาร : วารสารวนศาสตร์
  รายละเอียด : วารสารทางวิชาการของคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ข้อมูลวารสาร : ราย 4 เดือน
  ฉบับประจำวันที่ : พฤษภาคม - สิงหาคม 2556
  ปีที่ : 32
  ฉบับที่ : 2
 •     
  ชื่อวารสาร : วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน
  รายละเอียด :
  ข้อมูลวารสาร : ราย 6 เดือน
  ฉบับประจำวันที่ : มกราคม-มิถุนายน 2556
  ปีที่ : 6
  ฉบับที่ : 1
 •     
  ชื่อวารสาร : วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน
  รายละเอียด : วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน เป็นวารสารวิชาการและผลการวิจัย
  ข้อมูลวารสาร : ราย 3 เดือน
  ฉบับประจำวันที่ : กรกฎาคม - ธันวาคม 2555
  ปีที่ : 5
  ฉบับที่ : 2
 •     
  ชื่อวารสาร : วารสารราชภัฏเพชรบูรณ์สาร
  รายละเอียด : วารสารราชภัฏเพชรบูรณ์สาร เป็นวารสารผลงานวิชาการของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
  ข้อมูลวารสาร : ราย 6 เดือน
  ฉบับประจำวันที่ : มกราคม-มิถุนายน 2555
  ปีที่ : 14
  ฉบับที่ : 1
 •     
  ชื่อวารสาร : วารสารกฎหมาย
  รายละเอียด : วารสารกฎหมาย มีเนื้อหาเกี่ยวกับบทความ ความรู้ทางกฎหมาย
  ข้อมูลวารสาร : ราย 6 เดือน
  ฉบับประจำวันที่ : มกราคม-มิถุนายน 2556
  ปีที่ : 6
  ฉบับที่ : 11
 •     
  ชื่อวารสาร : วารสารศาลรัฐธรรมนูญ
  รายละเอียด : วารสารศาลรัฐธรรมนูญ มีเนื้อหาสาระของบทความทางวิชาการด้านกฎหมายมหาชน กฎหมายรัฐธรรมนูล ตลอดจนภารกิจของรัฐธรรมนูลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญที่เป็นประโยชน์
  ข้อมูลวารสาร : ราย 4 เดือน
  ฉบับประจำวันที่ : มกราคม-เมษายน 2555
  ปีที่ : 14
  ฉบับที่ : 40
 •     
  ชื่อวารสาร : หมอชาวบ้าน
  รายละเอียด : หมอชาวบ้าน วารสารเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ
  ข้อมูลวารสาร : รายเดือน
  ฉบับประจำวันที่ : มกราคม 2557
  ปีที่ : 35
  ฉบับที่ : 417
 •     
  ชื่อวารสาร : พุทธสาสนา
  รายละเอียด : เป็นหนังสือพุธสาสนา ของคณะธรรมทาน
  ข้อมูลวารสาร : ราย 4 เดือน
  ฉบับประจำวันที่ : พฤษภาคม - สิงหาคม 2478
  ปีที่ : 3
  ฉบับที่ :
 •     
  ชื่อวารสาร : ปาริชาต
  รายละเอียด : ปาริชาตเป็นวารสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของบุคคลากรมหาวิทยาลัยและนักวิชาการทั่วไป
  ข้อมูลวารสาร : ราย 6 เดือน
  ฉบับประจำวันที่ : เมษายน-กันยายน 2553
  ปีที่ : 23
  ฉบับที่ : 1
 •     
  ชื่อวารสาร : วารสารยุติธรรม
  รายละเอียด : วารสารยุติธรรมเป็นวารสารเผยแพร่ข่าวสารในกระบวนการยุติธรรม
  ข้อมูลวารสาร : รายปี
  ฉบับประจำวันที่ : 2556
  ปีที่ : 13
  ฉบับที่ : 4
 •     
  ชื่อวารสาร : ปาริชาต
  รายละเอียด : ปาริชาตวารสารบทความด้านการศึกษาของไทยในแง่มุมต่างๆ นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอเรื่องราวทางสังคม วัฒนธรรม ซึ่งให้มุมมองที่เป็นประโยชน์ในด้านความรู้และเปิดประเด็นวิจัย
  ข้อมูลวารสาร : ราย 6 เดือน
  ฉบับประจำวันที่ : ตุลาคม 2552-มีนาคม 2553
  ปีที่ : 22
  ฉบับที่ : 2
 •     
  ชื่อวารสาร : National Geographic : การเดินทางครั้งยิ่งใหญ่
  รายละเอียด : การเดินทางครั้งยิ่งใหญ่ มหากาพย์ตามรอย 60,000 ปีแห่งการอพยพของเผ่าพันธุ์มนุษย์
  ข้อมูลวารสาร : รายเดือน
  ฉบับประจำวันที่ : มกราคม 2557
  ปีที่ :
  ฉบับที่ : 150
 •     
  ชื่อวารสาร : National Geographic : การเดินทางครั้งยิ่งใหญ่
  รายละเอียด : การเดินทางครั้งยิ่งใหญ่ มหากาพย์ตามรอย 60,000 ปีแห่งการอพยพของเผ่าพันธุ์มนุษย์
  ข้อมูลวารสาร : รายเดือน
  ฉบับประจำวันที่ : มกราคม 2557
  ปีที่ :
  ฉบับที่ : 150
 •     
  ชื่อวารสาร : วารสารพัฒนาบริหารศาสตร์
  รายละเอียด : วารสารพัฒนาบริหารศาสตร์เป็นวารสารด้านการบริหารการพัฒนา
  ข้อมูลวารสาร : ราย 3 เดือน
  ฉบับประจำวันที่ : มกราคม - มีนาคม 2555
  ปีที่ : 52
  ฉบับที่ : 1
 •     
  ชื่อวารสาร : วารสารพัฒนาบริหารศาสตร์
  รายละเอียด : วารสารพัฒนาบริหารศาสตร์มีเนื้อหาทางด้าน รัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การพัฒนาสังคม การจัดการสิ่งแวดล้อม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กฎหมาย กฎหมายและการจัดการ ภาษาและการสื่อสาร การจัดการท่องเที่ยวแบบบูรณรการ สถิติประยุกต์ วิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ วิทยาการปรพกันภัยและการบริหารความเสี่ยง บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการโลจิสติกส์ และวิศวกรรมซอฟต์แวร์
  ข้อมูลวารสาร : ราย 3 เดือน
  ฉบับประจำวันที่ : มกราคม - มีนาคม 2555
  ปีที่ :
  ฉบับที่ :
 •     
  ชื่อวารสาร : วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
  รายละเอียด : วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
  ข้อมูลวารสาร : ราย 6 เดือน
  ฉบับประจำวันที่ : กรกฎาคม - ธันวาคม 2556
  ปีที่ : 8
  ฉบับที่ : 2
 •     
  ชื่อวารสาร : วารสารการจัดการความรู้
  รายละเอียด : วารสารการจัดการความรู้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
  ข้อมูลวารสาร : ราย 3 เดือน
  ฉบับประจำวันที่ : มกราคม - มีนาคม 2554
  ปีที่ : 1
  ฉบับที่ : 10
 •     
  ชื่อวารสาร : วารสารพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  รายละเอียด : วารสารพระจอมเกล้าพระนครเหนือเป็นวารสารวิชาการด้านวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี เช่นสาขาวิชาด้าน วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ อุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาปัตยกรรม รวมทั้งวิชาการขั้นสูงที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและอุตสาหกรรม
  ข้อมูลวารสาร : ราย 4 เดือน
  ฉบับประจำวันที่ : มกราคม - เมษายน 2556
  ปีที่ : 23
  ฉบับที่ : 1
 •     
  ชื่อวารสาร : วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต
  รายละเอียด : วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต เป็นวารสารสหวิทยาการ ที่เน้นศาสตร์การทำงานร่วกับชุมชนโดยมีสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)เป็นเจ้าของ
  ข้อมูลวารสาร : ราย 4 เดือน
  ฉบับประจำวันที่ : มกราคม - เมษายน 2556
  ปีที่ : 1
  ฉบับที่ : 1
 •     
  ชื่อวารสาร : วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต
  รายละเอียด : วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต บทความวิจัยนี้เป็นที่น่าสนใจ หลากหลายสหวิทยาการ เริ่มจากการท่องเที่ยว ซึ่งเน้นไปยังศักยภาพของชุมชนที่ต้องการให้เกิดอาชีพในท้องถิ่น
  ข้อมูลวารสาร : ราย 4 เดือน
  ฉบับประจำวันที่ : พฤษภาคม - สิงหาคม 2556
  ปีที่ : 1
  ฉบับที่ : 2
 •     
  ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
  รายละเอียด : วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น รวมบทความของมหาวิทยาลัย
  ข้อมูลวารสาร : ราย 6 เดือน
  ฉบับประจำวันที่ : มกราคม-มิถุนายน 2556
  ปีที่ : 10
  ฉบับที่ : 1
 •     
  ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการ
  รายละเอียด : วารสารวิชาการ เสนอบทความทางวิชาการที่น่าสนใจ โดยเน้นการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน อาทิ กระบวนการสอน
  ข้อมูลวารสาร : ราย 2 เดือน
  ฉบับประจำวันที่ : ตุลาคม-ธันวาคม 2556
  ปีที่ : 16
  ฉบับที่ : 4
 •     
  ชื่อวารสาร : Chiang Mai Journal of Science
  รายละเอียด : Chiang Mai Journal of Science
  ข้อมูลวารสาร : รายปี
  ฉบับประจำวันที่ : April 2012
  ปีที่ : 39
  ฉบับที่ : 2
 •     
  ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการ ป.ป.ช.
  รายละเอียด : วารสารวิชาการ ป.ป.ช. หลักของปรัชญาและหลักธรรมภิบาล
  ข้อมูลวารสาร : รายปี
  ฉบับประจำวันที่ : มกราคม 2555
  ปีที่ : 5
  ฉบับที่ : 1
 •     
  ชื่อวารสาร : วารสารการงบประมาณ
  รายละเอียด : วารสารการงบประมาณ บทความฤดูกาลเกษียณอายุราชการ บทความของข้าราชการสำนักงบประมาณ
  ข้อมูลวารสาร : ราย 3 เดือน
  ฉบับประจำวันที่ : กรกฏาคม-กันยายน 2554
  ปีที่ : 8
  ฉบับที่ : 25
 •     
  ชื่อวารสาร : วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
  รายละเอียด : วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จัดทำวารสารและวารสารงานวิจัย เน้นงานวิจัยและผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  ข้อมูลวารสาร : ราย 6 เดือน
  ฉบับประจำวันที่ : กรกฎาคม - ธันวาคม 2555
  ปีที่ : 5
  ฉบับที่ : 2
 •     
  ชื่อวารสาร : วารสารศาลรัฐธรรมนูญ
  รายละเอียด : วารสารศาลรัฐธรรมนูญ เนื้อหา บทความเชิงวิชาการ และคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ
  ข้อมูลวารสาร : ราย 4 เดือน
  ฉบับประจำวันที่ : กันยายน-ธันวาคม 2553
  ปีที่ : 12
  ฉบับที่ : 36
 •     
  ชื่อวารสาร : วารสารทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
  รายละเอียด : วารสารทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เกี่ยวกับ กิจกรรมวันทะเลโลก ยโบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  ข้อมูลวารสาร : ราย 6 เดือน
  ฉบับประจำวันที่ : เมษายน-กันยายน 2556
  ปีที่ : 3
  ฉบับที่ : 6
 •     
  ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  รายละเอียด : วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และงสังคมศาสตร์ บทความที่น่าสนใจ ด้านงานที่เกี่ยวข้องกับภาษาและเรื่องการวิเคราะห์รูปแบบภาษาภาพพจน์และการใช้คำโฆษณาอสังหาริมทรัพย์
  ข้อมูลวารสาร : ราย 4 เดือน
  ฉบับประจำวันที่ : พฤษภาคม - สิงหาคม 2556
  ปีที่ : 21
  ฉบับที่ : 36
 •     
  ชื่อวารสาร : วารสารส่งเสริมการลงทุน
  รายละเอียด : วารสารส่งเสริมการลงทุน นโยบายใหม่ของBoI
  ข้อมูลวารสาร : รายเดือน
  ฉบับประจำวันที่ : กรกฎาคม 2556
  ปีที่ : 24
  ฉบับที่ : 7
  
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม
เปิดให้บริการ
          จันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30น.-16.30น.
          เสาร์ - อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 08.30น.-16.30น.
    งดบริการทุกอย่างก่อนปิดทำการ 15 นาที

Academic Resource Center
          Mon.- Fri. 08.30 am - 04.30 pm
          Sat.- Sun. 08.30 am - 04.30 pm
    All services not available 15 minutes before library closed

ลิงค์ต่างๆ 

 
Copyright 2012 Academic Resource Center Nakhon Phanom University
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม 167 ม.8 บ.เนินสะอาด ต.นาราชควาย อ.เมือง จ.นครพนม
Tel : (042)503625 - 26, Ext .41,42 Fax : (042)587285
E-Mail : arc@npu.ac.th
พัฒนาโดย : นายสุรักษ์ สิมคาน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม Email : surak@npu.ac.th
สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์ : 1887 คน    เริ่มนับ 1 ม.ค. 2556