บุคลากรภายในสำนักวิทยบริการ

มีบคุลากรจำนวน 19 คน โดยมีผู้บริหาร 3 คน รวมทังหมดเป็น 22 คน


ผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชัย พัฒนพล

ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม


ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกวิท ยอดมงคล

รองผู้อำนวยการ


ติดตาม กำกับ ดูแล การปฏิบัติงานฝ่ายบริหาร

นายอภิวัติ แก้วส่อง

รองผู้อำนวยการ


ติดตาม กำกับ ดูแล การปฏิบัติงานฝ่ายบริการ


สำนักงานผู้อำนวยการ

น.ส.จุฬาลักษณ์ บุญกุศล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


( หัวหน้าสำนักงานฯ ) งานนโยบายและแผน

น.ส.ปณัติดา สุทธิอาจ

นักวิชาการการเงินและบัญชี


งานการเงิน

น.ส.กรกนก นวลขำ

นักวิชาการการเงินและบัญชี


งานบัญชี

น.ส.ชุติมา ศรีจันทรา

นักวิชาการพัสดุ


งานพัสดุ

นางสิริพร หอมจัด

พนักงานพิมพ์ ๓


งานบุคลากร

นางกันณิกา โพธิเสน

เจ้าหน้าที่งานธุรการ


งานธุรการ

นางมลัย คำไพ

อาคารสถานที่


งานอาคารสถานที่

นายปัญจวิชญ์ คำดี

พนักงานขับรถ


อาคารสถานที่


กลุ่มงานบริการและส่งเสริมการเรียนรู้

น.ส.รุ่งอรุณ กุลหินตั้ง

บรรณารักษ์


( หัวหน้ากลุ่มงานฯ ) งานบริการยืมคืน

นายปรีชา อาษาวัง

บรรณารักษ์


งานส่งเสริมการรู้สารสนเทศ

น.ส.พิมพิกา วะสาร

นักเอกสารสารสนเทศ


งานสารสนเทศพิเศษ

นายภาสกร ไชยวงษ์

เจ้าหน้าที่ยืมคืน


งานบริการยืม-คืน


กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

น.ส.พชรพร ตาสว่าง

บรรณารักษ์


( หัวหน้ากลุ่มงานฯ ) งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ

น.ส.กฤษตฌา พรหมรักษา

บรรณารักษ์


งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ

นาย เนตรพรมมินทร์ พุทธา

บรรณารักษ์


งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ

นาย ณัฐวุฒิ โง่นสา

เจ้าหน้าที่งานบริการคอมพิวเตอร์ฯ


งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ


กลุ่มงานเทคโนโลยีห้องสมุด

นายธีรพงษ์ อาษาวัง

เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์


( หัวหน้ากลุ่มงานฯ ) งานเทคโนโลยีห้องสมุด