หนังสือใหม่

ชื่อหนังสือ : บทวิเคราะห์มรดกวรรณคดีไทย

ชื่อผู้แต่ง : จิตร ภูมิศักดิ์.

เลขเรียก : 895.91009 จ234บ 2561

ที่เก็บหนังสือ : หนังสือภาษาไทยชั้น 2

รายละเีอยด : ผลงานของ จิตร ภูมิศักดิ์ ได้รับการพิสูจนาแล้วหลายสมัย และผู้คนทุกรุ่นที่ผ่านมาต่างให้การยอมรับว่า ทุกชิ้นงานล้วนแต่ทรงคุณค่าทั้งในด้าน ภาษาศาสตร์ และวรรณคดี สำหรับผลงานเล่มนี้ก็เช่นกัน “บทวิเคราะห์มรดกวรรณคดีไทย” เป็นหนังสืออีกเล่มที่รวบรวมเอาบทความอันเกี่ยวเนื่องกับการวิจารณ์วรรณคดีไทยอันทรงคุณค่าหลายเล่ม ผ่านสายตาและมุมมองของจิตรนั้น ช่างประดิษฐิ์ประดอย และกะเทาะภาพคุณค่าภานในที่แสดงให้เห็นชัดว่าแท้จริงแล้ววรรณคดี ล้วนมีคุณค่าทั้งในการศึกษา และทำความเข้าใจต่อสังคมและชีวิตอย่างมากจนเกินกว่าจะมองผ่านได้ และนี่เองที่เป็นส่งที่ยืนยันว่า จิตร ภูมิศักดิ์ คือนักคิดผู้มาก่อนกาล ของสังคมไทย…