หนังสือใหม่

ชื่อหนังสือ : มลพิษทางอากาศ

ชื่อผู้แต่ง : ศิวพันธุ์ ชูอินทร์.

เลขเรียก : 363.7392 ศ376ม 2556

ที่เก็บหนังสือ : หนังสือภาษาไทยชั้น 2

รายละเีอยด : หนังสือมลพิษทางอากาศ (air pollution) เป็นหนังสือความรู้ด้านมลพิษทางอากาศที่ครอบคลุมเนื้อหาที่เกี่ยวข้องในทุกด้าน ประกอบด้วยสารมลพิษทางอากาศ มลพิษทางอากาศข้ามพรมแดน อุตุนิยมวิทยามลพิษทางอากาศ การแพร่กระจายของสารมลพิษทางอากาศ การควบคุมการปล่อยอนุภาคฝุ่นจากอุตสาหกรรม การควบคุมการปล่อยก๊าซมลพิษจากอุตสาหกรรม การควบคุมมลพิษทางอากาศจากการจราจรทางบก การตรวจวัดสารมลพิษทางอากาศ และกฎหมายและมาตรฐานคุณภาพอากาศ เหมาะสำหรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือผู้ที่มีความสนใจด้านสิ่งแวดล้อมสามารถนำไปเป็นพื้นฐานในการทำงานด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับมลพิษทางอากาศได้