หนังสือใหม่

ชื่อหนังสือ : การศึกษาแบบเรียนร่วม : ปฏิบัติการขั้นสูงในศตวรรษที่ 21

ชื่อผู้แต่ง : ภูฟ้า เสวกพันธ์.

เลขเรียก : 371.9046 ภ416ก 2562

ที่เก็บหนังสือ : หนังสือภาษาไทยชั้น 2

รายละเีอยด :