บรรณนิทัศน์

ชื่อวารสาร : อนุสาร อสท

ปีที่ : 58   ฉบับที่ : 8

เดือน : มีนาคม   พ.ศ. : 2561

เนื้อหา

ข้อความจากปก

            คู่มือ "ผจญภัยใกล้ทะเล"

รายละเอียด

   นำเสนอแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในประเทศไทย ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศของประชาชนชาวไทย เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของประเทศ

ISSN : 0125-7226

กลับ