บรรณนิทัศน์

ชื่อวารสาร : มติชน สุดสัปดาห์

ปีที่ : 38   ฉบับที่ : 1990

เดือน : 10   พ.ศ. : 2561

เนื้อหา

มติชน สุดสัปดาห์ ฉบับประจำ วันที่ 5 -11 ตุลาคม 2561

อ่านบทเฉพาะกาล ของมารยาท และธรรมาภิบาล
มาตรา 263 /มาตรา264 /มาตรา265/มาตรา264 ชัดเจน
ให้ แม่น้ำสี่สาย คือ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนท.)คณะรัฐมนตรี(ครม.) 
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ(สปท.)
ปฏิบัติดังนี้

กลับ