วารสารทั้งหมด ประจำปี :
เดือนกุมภาพันธ์ จำนวน 8 เล่ม
เดือนมีนาคม จำนวน 13 เล่ม
เดือนเมษายน จำนวน 12 เล่ม
เดือนพฤษภาคม จำนวน 2 เล่ม
เดือนมิถุนายน จำนวน 5 เล่ม
เดือนกรกฎาคม จำนวน 2 เล่ม
เดือนสิงหาคม จำนวน 6 เล่ม
เดือนตุลาคม จำนวน 8 เล่ม
เดือนพฤศจิกายน จำนวน 7 เล่ม