การใช้งาน VPN มหาวิทยาลัยนครพนม

*** นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม สามารถใช้รหัสเข้าอินเตอร์เน็ตได้เลย ***