One Search

Web opac


Thai Library Integreated System

ThaiLIS – Thai library integrated system มีเป้าหมายเพื่อให้บริการสืบค้นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม ซึ่งเป็นเอกสารฉบับเต็มของ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัยของอาจารย์ รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ ซึ่งแต่เดิมในการเข้าใช้บริการนั้น จะต้องเข้าใช้งานจากคอมพิวเตอร์ ภายในห้องสมุดสมาชิกเท่านั้น ระยะต่อมา สกอ. นโยบายให้เผยแพร่ข้อมูลให้กับประชาชนคนไทย สามารถใช้ประโยชน์ทางด้านการศึกษาการพัฒนาประเทศ จึงได้มีการขยายขอบเขตการให้บริการขึ้นเพิ่ม โดยสมาชิกผู้ใช้ทั่วไป จะถูกจำกัดด้วยจำนวนรายชื่อต่อวันที่อนุญาตให้ download ได้ ส่วนองค์กรหรือหน่วยงานที่ร่วมโครงการ ไม่มีการจำกัดแต่อย่างใด

ผู้ใช้บริการภายในระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัยฯ สามารถใช้งานได้ฐานข้อมูล Thailis ได้ที่ เว็บไซต์Thailis
ผู้ใช้บริการภายนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัยฯ สามารถใช้งาน ฐานข้อมูล Thailis ได้ผ่านระบบ VPN
สมัครสมาชิก VPN

Matichon e-library


- บริการกฤตภาคข่าว (News Clipping Online)ออนไลน์ผ่านเครือข่าย Internet จากแหล่งข้อมูลหนังสือพิมพ์ที่ผลิตในประเทศไทยกว่า 29 ฉบับ สแกนเป็นไฟล์ อิเล็กทรอนิกส์ .pdf
- จัดแบ่งหมวดหมู่ออกเป็น 10 หมวดและแยกย่อยเป็นหัวเรื่องมากกว่า140 หัวเรื่องให้ท่านเลือกรับบริการในหัวเรื่องที่ท่านต้องการ
- มีบริการจัดเก็บข่าวย้อนหลังให้ท่านเลือกค้นดู 30 วัน ผู้ใช้บริการภายในระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัยฯ สามารถใช้งาน มติชนออนไลน์ ได้ที่ >> เว็บไซต์มติชนออนไลน์ <<

username : arc-nakhonphanom
password : arcnpu
สามารถเข้าใช้งานระบบพร้อมกันได้จำนวน 7 เครื่อง

Thai Library Integreated System


2EBOOK DIGITAL LIBRARY ระบบให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทยแบบออนไลน์ เพิ่มประสิทธิภาพสำหรับการให้บริการของหน่วยงานห้องสมุดทุกๆแห่ง ทั้งระดับอุดมศึกษา มัธยมศึกษา และประถมศึกษา
สำหรับนักศึกษาคงไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่จะสามารถจะเข้าถึงแหล่งความรู้ และสำหรับห้องสมุด 2ebook Digital Library ยังช่วยลดภาระงานที่เกิดจากการยืมหนังสือ อาทิเช่น การบริการยืม-คืน การเก็บรักษา การจัดเรียงหนังสือ ซ่อมแซมหนังสือ และพื้นที่ที่ใช้เก็บหนังสือ ซึ่งเสียค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นมาไม่น้อยเลย

ผู้ใช้บริการภายในระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัยฯ สามารถใช้งานe-Book Online ได้ที่ เว็บไซต์2ebook
ผู้ใช้บริการภายนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัยฯ สามารถใช้งาน e-Book Online ได้ผ่านระบบ VPN
สมัครสมาชิก VPN