บริการยืม-คืน

เวลาให้บริการยืม - คืน


สำนักวิทยบริการ เปิดให้บริการ
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08.30 - 163.0 น.
งดบริการทุกอย่างก่อนปิดทำการ 15 นาที
งดให้บริการ วันหยุดนักขัตฤกษ์

บริการสมัครสมาชิกห้องสมุด

ผู้ใช้บริการที่ประสงค์ใช้บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ จำเป็นต้องเป็นสมาชิกห้องสมุดเท่านั้น
โดยสามารถติดต่อสมัครสมาชิกห้องสมุดได้ที่เคาเตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์
สิ่ที่ต้องเตรียมสำหรับการสมัครสมาชิก
1. ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ นำบัตรข้าราชการหรือบัตรพนักงานมหาวิทยาลัยนครพนมเพื่อ เป็นหลักฐานในการยืนยันตัวบุคคลในการสมัครฯ
2. อาจารย์พิเศษ พนักงานส่วนงาน ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างประจำ นักศึกษาโครงการพิเศษ นำหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาระดับคณบดี ผู้อำนวยการ/หัวหน้าภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่ามาเพื่อเป็นหลักฐานในการสมัครฯ
3. นักศึกษาภาคปกติและภาคสบทบ ให้นำใบเสร็จหรือใบสำคัญรับเงนิ แสดงการลงทะเบียนแล้วมาเป็นหลักฐานประกอบการสมัครฯ
4. สมาชิก PULINET และบุคคลภายนอก ให้นำบัตรประจำตัวนักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือบัตรประชาชนอย่างใดอย่างหนึ่งมาเป็นหลักฐานประกอบการสมัครฯ

 

การต่ออายุบัตร

1. พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานส่วนงาน และอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยนครพนม ให้นำหลักฐานต่อสัญญาจ้างมาแสดงเพื่อต่ออายุบัตรสมาชิก
2. นักศึกษา ให้นำหลักฐานการลงทะเบียนมาแสดงเพื่อต่ออายุบัตรสมาชิก

การยืม

แสดงบัตรประจำตัวพร้อมหนังสือที่ต้องการยืมแก่เจ้าหน้าที่เคาเตอร์บริการ ยืม-คืน ชั้น 1

ยืมหนังสือต่อออนไลน์ด้วยตนเอง(Renew)

สมาชิกสามารถยืมหนังสือต่อออนไลน์(Renew)ด้วยตนเองได้ ที่นี่ ได้จำนวน 1 ครั้ง

การคืน

สมาชิกสามารถส่งคืนหนังสือได้ 2 วิธี คือ
1. คืนกับเจ้าหน้าที่ ณ เคาร์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 1
2. คืนกับเครื่องคืนหนังสืออัตโนมัติ พร้อมเก็บสลิปการคืนเป็นหลักฐาน(อย่ระหว่างการซ่อมบำรุง)

พบปัญหาในการยืม-คืน หรือ ยืมต่อ โปรดติดต่อ

พบปัญหาในการยืม-คืน หรือ ยืมต่อ โปรดติดต่อ
เจ้าหน้าที่ หรือ บรรณารักษ์ประจำชั้น1 2 และ 3
โทร : 042503625 ต่อ 31-32
facebook: https://www.facebook.com/npuarc/