E-Book

e-book ที่มหาวิทยาลัยจัดซื้อ
ลำดับ รายการ ชื่อ รายละเอียด
1 ฐานข้อมูล 2ebook ระบบให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทย