ข้อมูล สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม

ประวัติ

2 กันยายน 2548 เป็นวันที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม ได้ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา มีผลบังคับใช้เป็นต้นมา สภามหาวิทยาลัยนครพนม ได้เห็นชอบให้มีสำนักวิทยบริการ ในแผน การจัดทำแบ่งส่วนราชการตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัต ิมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2548 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศกฎกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการมหาวิทยาลัยนครพนม ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2550 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในวันที่ 15 สิงหาคม 2550 ได้มีการแบ่งส่วนราชการ ของมหาวิทยาลัยนครพนม เป็น 10 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานอธิการบดี คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา สำนักวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพธาตุพนม วิทยาลัยการอาชีพนาหว้า วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครพนม วิทยาลัยเทคนิค-นครพนมและวิทยาลัย-พยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

ในการประชุมสัมมนาครู-อาจารย์ผู้บริหารมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยนครพนม ระหว่างวันที่ 13-16 กันยายน 2550 ณ. โรงแรมนภาลัย อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ในการจัดทำร่างแบ่งส่วนราชการของหน่วยงานต่าง ๆ ตามประกาศกฎกระทรวง มหาวิทยาลัย จึงได้ทำห้องสมุดของหน่วยงานต่าง ๆ ที่หลอมรวมมาเป็นมหาวิทยาลัยนครพนม ไปสังกัดสำนักวิทยบริการ ได้แก่ ห้องสมุดของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครพนม วิทยาลัยการอาชีพธาตุ-พนม วิทยาลัยการอาชีพนาหว้า สำนักวิทยบริการ จึงสังกัดอยู่ภายใต้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยนครพนม กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

ปัจจุบันสำนักวิทยบริการ ตั้งอยู่ที่อาคารบรรณราชนครินทร์ หมู่ที่ 8 บ้านเนินสะอาด ตำบลนาราชควาย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000 มีห้องสมุดจัดเป็นหน่วยบริการตามหน่วยงานทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยนครพนมอีก ดังนี้
1. ห้องสมุดสาขาวิทยาลัยเทคนิคนครพนม บ้านภูเขาทอง หมู่ที่ 12 ตำบลหนองญาติ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000 2. ห้องสมุดสาขาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม คุ้มหนองบึก ถนนหลังศาลากลาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000 3. ห้องสมุดสาขาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครพนม ถนนชยางกูร บ้านหนองเซา หมู่ที่ 3 ตำบลท่าค้อ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000 4. ห้องสมุดสาขาวิทยาลัยการอาชีพธาตุ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 48100 5. ห้องสมุดสาขาวิทยาลัยการอาชีพนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัด นครพนม

ปรัชญา

"ศูนย์รวมแหล่งความรู้ มุ่งสู่ภูมิปัญญา
พัฒนาความคิด พิชิตเทคโนโลยี
บริการดีประทับใจ เพิ่มสายใยต่อชุมชน"

วิสัยทัศน์

เป็นแหล่งให้บริการทรัพยากรด้านวิชาการ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยนครพนม

พันธกิจ

1. จัดหาและพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยนครพนม
2. พัฒนาการให้บริการที่ดี ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 3. ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสู่อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
4. บริหารจัดการที่ดีด้วยหลักธรรมาภิบาล

วัตถุประสงค์

1. เพื่อจัดหาและพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งาน
2. เพื่อพัฒนาการให้บริการที่ดี ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
3.เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสู่อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
4. เพื่อให้มีการจัดการที่โปร่งใสและคล่องตัว ด้วยหลักธรรมาภิบาล