ประวัติสำนักวิทยบริการ


   2 กันยายน 2548 เป็นวันที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม ได้ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา มีผลบังคับใช้เป็นต้นมา สภามหาวิทยาลัยนครพนม ได้เห็นชอบให้มีสำนักวิทยบริการ ในแผน การจัดทำแบ่งส่วนราชการตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัต ิมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2548 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศกฎกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการมหาวิทยาลัยนครพนม ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2550 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในวันที่ 15 สิงหาคม 2550 ได้มีการแบ่งส่วนราชการ ของมหาวิทยาลัยนครพนม เป็น 10 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานอธิการบดี คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา สำนักวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพธาตุพนม วิทยาลัยการอาชีพนาหว้า วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครพนม วิทยาลัยเทคนิค-นครพนมและวิทยาลัย-พยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

   ในการประชุมสัมมนาครู-อาจารย์ผู้บริหารมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยนครพนม ระหว่างวันที่ 13-16 กันยายน 2550 ณ. โรงแรมนภาลัย อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ในการจัดทำร่างแบ่งส่วนราชการของหน่วยงานต่าง ๆ ตามประกาศกฎกระทรวง มหาวิทยาลัย จึงได้ทำห้องสมุดของหน่วยงานต่าง ๆ ที่หลอมรวมมาเป็นมหาวิทยาลัยนครพนม ไปสังกัดสำนักวิทยบริการ ได้แก่ ห้องสมุดของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครพนม วิทยาลัยการอาชีพธาตุ-พนม วิทยาลัยการอาชีพนาหว้า สำนักวิทยบริการ จึงสังกัดอยู่ภายใต้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยนครพนม กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

   ปัจจุบันสำนักวิทยบริการ ตั้งอยู่ที่อาคารบรรณราชนครินทร์ หมู่ที่ 8 บ้านเนินสะอาด ตำบลนาราชควาย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000 มีห้องสมุดจัดเป็นหน่วยบริการตามหน่วยงานทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยนครพนมอีก ดังนี้

   1. ห้องสมุดสาขาวิทยาลัยเทคนิคนครพนม บ้านภูเขาทอง หมู่ที่ 12 ตำบลหนองญาติ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000

   2. ห้องสมุดสาขาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม คุ้มหนองบึก ถนนหลังศาลากลาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000

   3. ห้องสมุดสาขาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครพนม ถนนชยางกูร บ้านหนองเซา หมู่ที่ 3 ตำบลท่าค้อ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000

   4. ห้องสมุดสาขาวิทยาลัยการอาชีพธาตุ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 48100

   5. ห้องสมุดสาขาวิทยาลัยการอาชีพนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัด นครพนม

ปรัชญา


"ศูนย์รวมแหล่งความรู้ มุ่งสู่ภูมิปัญญา พัฒนาความคิด พิชิตเทคโนโลยี บริการดีประทับใจ เพิ่มสายใยต่อชุมชน"

วิสัยทัศน์


" เป็นแหล่งให้บริการทรัพยากรด้านวิชาการ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยนครพนม "

พันธกิจ


   1. จัดหาและพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยนครพนม

   2. พัฒนาการให้บริการที่ดี ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

   3. ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสู่อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

   4. บริหารจัดการที่ดีด้วยหลักธรรมาภิบาล

วัตถุประสงค์


   1. เพื่อจัดหาและพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งาน

   2. เพื่อพัฒนาการให้บริการที่ดี ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

   3.เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสู่อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

   4. เพื่อให้มีการจัดการที่โปร่งใสและคล่องตัว ด้วยหลักธรรมาภิบาล