ข้อมูล สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม

ประวัติ

2 กันยายน 2548 เป็นวันที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม ได้ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา มีผลบังคับใช้เป็นต้นมา สภามหาวิทยาลัยนครพนม ได้เห็นชอบให้มีสำนักวิทยบริการ ในแผน การจัดทำแบ่งส่วนราชการตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัต ิมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2548 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศกฎกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการมหาวิทยาลัยนครพนม ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2550 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในวันที่ 15 สิงหาคม 2550 ได้มีการแบ่งส่วนราชการ ของมหาวิทยาลัยนครพนม เป็น 10 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานอธิการบดี คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา สำนักวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพธาตุพนม วิทยาลัยการอาชีพนาหว้า วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครพนม วิทยาลัยเทคนิค-นครพนมและวิทยาลัย-พยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

ในการประชุมสัมมนาครู-อาจารย์ผู้บริหารมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยนครพนม ระหว่างวันที่ 13-16 กันยายน 2550 ณ. โรงแรมนภาลัย อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ในการจัดทำร่างแบ่งส่วนราชการของหน่วยงานต่าง ๆ ตามประกาศกฎกระทรวง มหาวิทยาลัย จึงได้ทำห้องสมุดของหน่วยงานต่าง ๆ ที่หลอมรวมมาเป็นมหาวิทยาลัยนครพนม ไปสังกัดสำนักวิทยบริการ ได้แก่ ห้องสมุดของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครพนม วิทยาลัยการอาชีพธาตุ-พนม วิทยาลัยการอาชีพนาหว้า สำนักวิทยบริการ จึงสังกัดอยู่ภายใต้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยนครพนม กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

ปัจจุบันสำนักวิทยบริการ ตั้งอยู่ที่อาคารบรรณราชนครินทร์ หมู่ที่ 8 บ้านเนินสะอาด ตำบลนาราชควาย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000 มีห้องสมุดจัดเป็นหน่วยบริการตามหน่วยงานทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยนครพนมอีก ดังนี้
1. ห้องสมุดสาขาวิทยาลัยเทคนิคนครพนม บ้านภูเขาทอง หมู่ที่ 12 ตำบลหนองญาติ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000 2. ห้องสมุดสาขาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม คุ้มหนองบึก ถนนหลังศาลากลาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000 3. ห้องสมุดสาขาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครพนม ถนนชยางกูร บ้านหนองเซา หมู่ที่ 3 ตำบลท่าค้อ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000 4. ห้องสมุดสาขาวิทยาลัยการอาชีพธาตุ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 48100 5. ห้องสมุดสาขาวิทยาลัยการอาชีพนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัด นครพนม

ปรัชญา

"ศูนย์รวมแหล่งความรู้ มุ่งสู่ภูมิปัญญา
พัฒนาความคิด พิชิตเทคโนโลยี
บริการดีประทับใจ เพิ่มสายใยต่อชุมชน"

วิสัยทัศน์

"เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ บริการทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อสนับสนุนมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง"

พันธกิจ

1. แสวงหาและพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศหลากหลายรูปแบบ เพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย
2. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีมาตรฐานและความมั่นคงปลอดภัย
3. พัฒนารูปแบบการให้บริการสารสนเทศด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด
5. ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและอนุภาคลุ่มน้ำโขง
6. บริหารจัดการที่ดีด้วยหลักธรรมาภิบาล