การจัดการความรู้


ชื่อหัวข้อ : โครงการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้ เพื่อ พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา Mini UKM ครั้งที่ 20

ผู้รายงาน : นางสาวชุติมา ศรีจันทรา

ช่วงวันเวลา : 23 – 25 มกราคม 2562 เวลา 08.30 น. – 16.30 น.

ดาวน์โหลด

ชื่อหัวข้อ : นําเสนอผลงานวิชาการ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 9

ผู้รายงาน : นายเนตรพรมมินทร์ พุทธา

ช่วงวันเวลา : 9 – 11 มกราคม 2562

ดาวน์โหลด

ชื่อหัวข้อ : ประชุมคณะทำงานความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาฝ่ายเทคโนโลยีสารนิเทศครั้งที่ 1/2562

ผู้รายงาน : นายธีรพงษ์ อาษาวัง

ช่วงวันเวลา : 29-30 พฤศจิกายน 2561

ดาวน์โหลด