บุคลากรภายในสำนักวิทยบริการ

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัย มีบคุลากรจำนวน 20 คน
โดยมีผู้บริหาร 1 คน ฝ่ายบริหารมีจำนวน 10 คน ผ่ายหอสมุดจำนวน 7 คน ฝ่ายเทคโนโลยีจำนวน 2 คน

ผู้บริหาร

ดร.วิชัย พัฒนพล

รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการ

ติดตาม กำกับ ดูแล การปฏิบัติงานภายในสำนักวิทยบริการ

สำนักงานผู้อำนวยการ

น.ส.จุฬาลักษณ์ บุญกุศล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

น.ส.ปณัติดา สุทธิอาจ

นักวิชาการการเงินและบัญชี

น.ส.กรกนก นวลขำ

นักวิชาการการเงินและบัญชี

น.ส.ชุติมา ศรีจันทรา

นักวิชาการพัสดุ

นาง สิริพร หอมจัด

พนักงานพิมพ์ ๒

นาง กันณิกา โพธิเสนี

เจ้าหน้าที่งานธุรการ

นาง มลัย คำไพ

แม่บ้าน

นางพนาลัย ทุมเสน

แม่บ้าน

นาง ปาณิศรา ทิพยศรี

แม่บ้าน

ตำแหน่งว่าง

พนักงานขับรถ

กลุ่มงานบริการและส่งเสริมการเรียนรู้

น.ส.รุ่งอรุณ กุลหินตั้ง

บรรณารักษ์

นายปรีชา อาษาวัง

บรรณารักษ์

น.ส.พิมพิกา วะสาร

นักเอกสารสารสนเทศ

นายภาสกร ไชยวงษ์

เจ้าหน้าที่ยืมคืน

กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

น.ส.พชรพร ตาสว่าง

บรรณารักษ์

น.ส. กฤษตฌา พรหมรักษา

บรรณารักษ์

นาย เนตรพรมมินทร์ พุทธา

บรรณารักษ์

กลุ่มงานเทคโนโลยีห้องสมุด

นาย สุรนารถ สุพรรณ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ช่วยราชการ สำนักงานอธิการบดี

นาย ณัฐวุฒิ โง่นสา

เจ้าหน้าที่งานบริการคอมพิวเตอร์ฯ