บุคลากรภายในสำนักวิทยบริการ

มีบคุลากรจำนวน 17 คน โดยมีผู้บริหาร 3 คน รวมทังหมดเป็น 20 คน


ผู้บริหาร

นายปรีชา อาษาวัง

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ


ดร.ปิติณัช ไศลบาท

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร


ดร.ธนเทพ ปะตังถาเน

รองผู้อำนวยการฝ่ายห้องสมุดและเทคโนโลยีสำนักงานผู้อำนวยการ

น.ส.ปณัติดา สุทธิอาจ

นักวิชาการการเงินและบัญชี


งานการเงิน

น.ส.กรกนก นวลขำ

นักวิชาการการเงินและบัญชี


งานบัญชี

น.ส.ชุติมา ศรีจันทรา

นักวิชาการพัสดุ


งานพัสดุ

นางสิริพร หอมจัด

พนักงานพิมพ์ ๓


งานบุคลากร

นางกันณิกา โพธิเสน

เจ้าหน้าที่งานธุรการ


งานธุรการ

นางมลัย แก้วจันหอม

อาคารสถานที่


งานอาคารสถานที่


กลุ่มงานบริการและส่งเสริมการเรียนรู้

น.ส.รุ่งอรุณ กุลหินตั้ง

บรรณารักษ์


( หัวหน้ากลุ่มงานฯ ) งานบริการยืมคืน

นายภาสกร ไชยวงษ์

เจ้าหน้าที่ยืมคืน


งานบริการยืม-คืน


กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

น.ส.พชรพร ตาสว่าง

บรรณารักษ์


( หัวหน้ากลุ่มงานฯ ) งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ

นาย เนตรพรมมินทร์ พุทธา

บรรณารักษ์


งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ

นาย ณัฐวุฒิ โง่นสา

เจ้าหน้าที่งานบริการคอมพิวเตอร์ฯ


งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ


กลุ่มงานเทคโนโลยีห้องสมุด

นายธีรพงษ์ อาษาวัง

เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์


( หัวหน้ากลุ่มงานฯ ) งานเทคโนโลยีห้องสมุด