บุคลากรภายในสำนักวิทยบริการ

มีบคุลากรจำนวน 17 คน โดยมีผู้บริหาร 3 คน รวมทังหมดเป็น 20 คน


ผู้บริหาร

นายปรีชา อาษาวัง

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ


ดร.ปิติณัช ไศลบาท

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร


ดร.ธนเทพ ปะตังถาเน

รองผู้อำนวยการฝ่ายห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานผู้อำนวยการ

นางพสณชนก ไตรสิริโชค

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ


( หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ ) ปฎิบัติหน้าที่ งานประกันคุณภาพการศึกษา, งานธุรการ, งานอาคารสถานที่

น.ส.ปณัติดา สุทธิอาจ

นักวิชาการการเงินและบัญชี


ปฎิบัติหน้าที่ งานการเงิน และช่วยงานนโยบายและแผน

น.ส.กรกนก นวลขำ

นักวิชาการการเงินและบัญชี


ปฎิบัติหน้าที่ งานบัญชี

น.ส.ชุติมา ศรีจันทรา

นักวิชาการพัสดุ


ปฎิบัติหน้าที่ งานพัสดุ และช่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา

นางสิริพร หอมจัด

พนักงานพิมพ์ ๓


ปฎิบัติหน้าที่ งานบุคลากร

นางกันณิกา โพธิเสน

เจ้าหน้าที่งานธุรการ


ปฎิบัติหน้าที่ งานธุรการ, งานประชุม, งานเลขานุการผู้อำนวยการ

นางมลัย แก้วจันหอม

อาคารสถานที่


ปฎิบัติหน้าที่ ดูแลความสะอาดอาคารสำนักงานภายใน ภายนอก และช่วยงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

นายทินวุฒิ ถาพร

พนักงานขับรถ


ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์, ดูแลระบบสาธารณูปโภค, งานอาคารสถาที่ และบริเวณพื้นที่นอกอาคาร


กลุ่มงานบริการและส่งเสริมการเรียนรู้

น.ส.รุ่งอรุณ กุลหินตั้ง

บรรณารักษ์


( หัวหน้ากลุ่มงานฯ ) ปฎิบัติหน้าที่ งานบริการยืมคืน และการจัดการความรู้

นายภาสกร ไชยวงษ์

เจ้าหน้าที่ยืมคืน


ปฎิบัติหน้าที่ งานบริการยืม-คืน


กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

น.ส.พชรพร ตาสว่าง

บรรณารักษ์


( หัวหน้ากลุ่มงานฯ ) งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ, งานบริหารความเสี่ยง

น.ส.กุลนิตย์ เคนศรี

บรรณารักษ์


งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ, งานประกันคุณการศึกษา, และงานประชุม

นาย เนตรพรมมินทร์ พุทธา

บรรณารักษ์


งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ, งานวารสาร, ห้องสมุดกฎหมาย, งานวิจัย อ้างอิง, งานอบรม, งานอบรมและการจัดการความรู้

นาย ณัฐวุฒิ โง่นสา

เจ้าหน้าที่งานบริการคอมพิวเตอร์ฯ


งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ, ผู้ช่วยงานเทคโนโลยีห้องสมุด


กลุ่มงานเทคโนโลยีห้องสมุด

นายธีรพงษ์ อาษาวัง

เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์


( หัวหน้ากลุ่มงานฯ ) ปฎบัติหน้าที่ งานเทคโนโลยีต่างๆ,งานเทคโนโลยีห้องสมุด และงานประชาสัมพันธ์