บุคลากรภายในสำนักวิทยบริการ

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัย มีบคุลากรจำนวน 19 คน
โดยมีผู้บริหาร 3 คน รวมทังหมดเป็น 22 คน

ผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชัย พัฒนพล

ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการ

ติดตาม กำกับ ดูแล การปฏิบัติงานภายในสำนักวิทยบริการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกวิท ยอดมงคล

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ติดตาม กำกับ ดูแล การปฏิบัติงานฝ่ายบริหาร

นายอภิวัติ แก้วส่อง

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการ

ติดตาม กำกับ ดูแล การปฏิบัติงานฝ่ายบริการ

สำนักงานผู้อำนวยการ

น.ส.จุฬาลักษณ์ บุญกุศล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

น.ส.ปณัติดา สุทธิอาจ

นักวิชาการการเงินและบัญชี

น.ส.กรกนก นวลขำ

นักวิชาการการเงินและบัญชี

น.ส.ชุติมา ศรีจันทรา

นักวิชาการพัสดุ

นาง สิริพร หอมจัด

พนักงานพิมพ์ ๒

นาง กันณิกา โพธิเสนี

เจ้าหน้าที่งานธุรการ

นาง มลัย คำไพ

แม่บ้าน

นางพนาลัย ทุมเสน

แม่บ้าน

นาง ปาณิศรา ทิพยศรี

แม่บ้าน

นายปัญจวิชญ์ คำดี

พนักงานขับรถ

กลุ่มงานบริการและส่งเสริมการเรียนรู้

น.ส.รุ่งอรุณ กุลหินตั้ง

บรรณารักษ์

นายปรีชา อาษาวัง

บรรณารักษ์

น.ส.พิมพิกา วะสาร

นักเอกสารสารสนเทศ

นายภาสกร ไชยวงษ์

เจ้าหน้าที่ยืมคืน

กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

น.ส.พชรพร ตาสว่าง

บรรณารักษ์

น.ส. กฤษตฌา พรหมรักษา

บรรณารักษ์

นาย เนตรพรมมินทร์ พุทธา

บรรณารักษ์

นาย ณัฐวุฒิ โง่นสา

เจ้าหน้าที่งานบริการคอมพิวเตอร์ฯ

กลุ่มงานเทคโนโลยีห้องสมุด

นายธีรพงษ์ อาษาวัง

เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์