บริการภายใน สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม

ระเบียบการใช้ห้องสมุด


1. กรุณาแต่งกายสุภาพเรียบร้อย
2. ไม่พูดคุยเสียงดัง และกระทำการสิ่งใดอันเป็นการรบกวนผู้อื่น
3. แสดงบัตรประจำตัวการเป็นสมาชิกทุกครั้งเมื่อขอใช้บริการ
4. งดใช้เครื่องมือสื่อสารอันก่อให้เกิดความรำคาญให้แก่ผู้ใช้ส่วนรวม
5. ห้ามฉีก กรีด ขีดเขียนเอกสารและสิ่งพิมพ์ทุกชนิดของห้องสมุด
6. ต้องนำส่งคืนทรัพยากรที่ยืม ภายในระยะเวลาที่กำหนด
7. ไม่นำทรัพยากรออกจากห้องสมุดโดยไม่ได้ยืมตามระเบียบอย่างถูกต้อง
8. ห้ามนำอาหาร เครื่องดื่มเข้ามาในห้องสมุด
9. ห้ามเล่นการพนัน และเกมในห้องสมุด
10. ห้ามสูบบุหรี่
11. ให้ความดูแลและระมัดระวังทรัพย์สินส่วนตัว หากเกิดกรณีเสียหายทางห้องสมุดจะไม่รับผิดชอบ
12. หากพบเห็นผู้ที่มีพฤติกรรมไม่น่าไว้วางใจ อันมีผลทำให้ทรัพย์สินของห้องสมุดได้รับความเสียหาย ควรแจ้งบรรณารักษ์ หรือเจ้าหน้าที่ห้องสมุด

พื้นที่ให้บริการ

ชั้นที่ 1 เป็นพื้นที่สำหรับการค้นคว้าอิสระ และเป็นส่วนให้บริการวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง และหนังสือใหม่ อีกทั้งยังเป็นส่วนที่ให้บริการสื่อโสตทัศน์ ประเภท VCD และ DVD นอกจากนี้มีห้องบริการสืบค้นอินเทอร์เน็ต มุมสืบค้นฐานข้อมูลสารสนเทศ
ชั้นที่ 2 ให้บริการหนังสือทั่วไป ตามหมวดหมู่ทศนิยมดิวอี้ ตั้งแต่หมวด 000 - 900 ซึ่งจัดเรียงหนังสือตามหมวดหมู่สาขาวิชาต่าง ๆ ดังนี้
000 เบ็ดเตล็ดหรือความรู้ทั่วไป (Generalities)
100 ปรัชญา (Philosophy)
200 ศาสนา (Religion)
300 สังคมศาสตร์ (Social sciences)
400 ภาษาศาสตร์ (Language)
500 วิทยาศาสตร์ (Science)
600 วิทยาศาสตร์ประยุกต์ หรือเทคโนโลยี (Technology)
700 ศิลปกรรมและการบันเทิง (Arts and recreation)
800 วรรณคดี (Literature)
900 ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ (History and geography)

ชั้นที่ 3 ให้บริการหนังสือวิจัย วิทยานิพนธ์ หนังสืออ้างอิง สิ่งพิมพ์รัฐบาล และสารนิเทศท้องถิ่น
ชั้นที่ 4 เป็นส่วนสำนักงานอำนวยการและฝ่ายเทคโนโลยี
ชั้นที่ 5 บริการห้องสำหรับการจัดประชุม อบรม สัมมนา หรือกิจกรรมส่งเสริมทางด้านการเรียนการสอนฐานข้อมูล สกอ.

1. ABI/Inform
2. ACM Digital Library
3. H.W.Wilson
4. ProQuest Dissertations & Theses A&I
5. SpringerLink E-Journal
6. Academic Search Premium
7. Education Research Complete
8. Computers & Applied Sciences Complet
9. Web of Science
10. Emerald Management E-Journal
11. American Chemical Society Journal (ACS)
12. Sciencedirect


ฐานข้อมูลมติชน

ฐานข้อมูลมติชน มีการแยกประเภทหมวดหมู่ข่าว 10 หมวด รวมกว่า 2000 หัวข้อย่อย จากสื่อหนังสือพิมพ์กว่า 30 ฉบับ มีฐานข้อมูลกว่า 10 ล้านระเบียน ย้อนหลังตั้งแต่ปี 2539


E-Book Online

http://www.2ebook.com/npu/ E-book หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ให้บริการหนังสือออนไลน์ฉบับเต็มรวมทุกสาขาวิชา กว่า 200 เล่ม


บริการต่าง ๆ ภายในสำนักวิทยบริการ

- บริการยืม – คืน เป็นบริการให้ยืมทรัพยากรสารสนเทศ ทั้งสิ่งตีพิมพ์ และสิ่งไม่ตีพิมพ์ ซึ่งมีให้ยืมใช้ภายในห้องสมุด และยืมออกนอกห้องสมุด สามารถติดต่อขอใช้บริการได้ที่เคาน์เตอร์ One Stop Service ชั้น 1
- บริการช่วยการค้นคว้า เป็นบริการให้ความช่วยเหลือผู้ใช้ห้องสมุดในการค้นคว้าหาข้อมูลข่าวสาร ความรู้ต่าง ๆ จากหนังสือทั่วไป และสืบค้นจากฐานข้อมูลประเภทต่าง ๆ รวมทั้งแนะนำวิธีการใช้หนังสืออ้างอิง การเขียนรายการอ้างอิงและบรรณานุกรม
- บริการจองหนังสือ ในกรณีที่ผู้ใช้หาหนังสือบนชั้นไม่พบ หรืออยู่ในระหว่างการยืมของบุคคลอื่น ผู้ใช้สามารถกรอกแบบฟอร์มขอจองหนังสือได้ ที่ชั้น 1
- บริการยืมระหว่างห้องสมุดสาขา
- บริการวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง บริการข้อมูลและตอบคำถามช่วยการค้นคว้าเกี่ยวกับวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
- บริการหนังสืออ้างอิง/ สิ่งพิมพ์พิเศษ
- บริการโสตทัศนวัสดุ บริการที่ชั้น 1 ให้บริการสื่อโสตทัศนวัสดุ ประเภท วิดีทัศน์ สื่อซีดีรอม และซีดีรอมที่มากับหนังสือ และนิทรรศการ เป็นต้น
- บริการอินเทอร์เน็ต
- บริการหนังสือออนไลน์ (E-book)
- บริการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
- บริการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ
- บริการห้องสมุดสมาชิกเครือข่าย (VPN Virtual Library)
- บริการห้องประชุม สัมมนา อบรม