บริการภายในห้องสมุด

บริการภายในห้องสมุดจะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ๆ ได้แก่ ด้านสารสนเทศห้องสมุด กับ เทคโนโลยี


สมัครสมาชิกห้องสมุด

ผู้ใช้บริการ สามารถกรอกข้อมูลได้ที่เคาร์เตอร์บริการ ชั้น1 ได้ทุกวันทำการ

Renew Online

ผู้ใช้สามารถ ยืมหนังสือต่อออนไลน์ได้ 2 ครั้งก่อนถึงกำหนดส่งหนังสือ 2 วัน

สมัครใช้อินเตอร์เน็ต

ผู้ใช้ สามารถใช้อินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัย ได้เพียงกรอกข้อมูลส่วนตัว ยืนยัน เท่านั้น

สมัครระบบ VPN

ผู้ใช้ สามารถใช้ระบบ VPN สำนักวิทยบริการ ได้เพียงกรอกข้อมูลแล้วรอการอนุมัติ 1 วันทำการเท่านั้น

สมัครอีเมล์

ผู้ใช้ สามารถใช้อีเมล์มหาวิทยาัย ได้เพียงกรอกข้อมูลแล้วรอการอนุมัติ 1 วันทำการเท่านั้น

จองห้องสืบค้นส่วนตัว

ผู้ใช้ สามารถติดต่อขอใช้บริการห้องค้นคว้าส่วนตัวกับเจ้าหน้าที่