หนังสือใหม่

ชื่อหนังสือ : โควิด-19 ทำลายสมอง

ชื่อผู้แต่ง : พล.อ. ประสาร เปรมะสกุล

เลขเรียก : 611.81 ป465ค 2563

ที่เก็บหนังสือ : หนังสือภาษาไทย ชั้น 2

รายละเีอยด : ใคร ๆ ก็ทราบว่า "สมอง" นั้น เป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกายที่มีความสำคัญยิ่งต่อมนุษย์ ในด้านนิสัยใจคอ ด้านการศึกษา ด้านพฤติกรรมส่วนตัวและด้านการแสดงออกในสังคมกับผู้อื่น ในหนังสือเล่มนี้ ได้บอกเล่าถึงวิธีการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้กับสมอง รวมทั้งวิธีปฏิบัติในการพัฒนาจำนวนเส้นประสาทในสมอง ให้มีปริมาณมากขึ้น เพื่อรักษาความทรงจำ รักษาเชาวน์ปัญญา และรักษาปรีชาญาณดั้งเดิมของตนเองให้ยังคงมีการพัฒนาอยู่ แม้ว่าจะมีอายุมากขึ้นเพียงใดก็ตาม วิธีเหล่านี้ล้วนเป็นวิทยาการสมัยใหม่ ซึ่งเพิ่งจะได้ค้นพบเมื่อปี ค.ศ.1960 มานี้เอง สิ่งที่นับว่าเป็น Highlight ของหนังสือเล่มนี้ ก็คือ เรื่องของโรคไวรัส โควิด-19 ซึ่งได้แพร่ระบาดและเป็นที่ตื่นตระหนกอยู่ทั่วโลกขณะนี้