หนังสือใหม่

ชื่อหนังสือ : การจัดการขยะมูลฝอย

ชื่อผู้แต่ง : ไพบูลย์ แจ่มพงษ์, ศิวพันธุ์ ชูอินทร์.

เลขเรียก : 628.44 พ954ก 2560

ที่เก็บหนังสือ : หนังสือภาษาไทยชั้น 2

รายละเีอยด :