หนังสือใหม่

ชื่อหนังสือ : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาเซียน = ASEAN natural resource and environment

ชื่อผู้แต่ง : ประยูร วงศ์จันทรา.

เลขเรียก : 333.7 ป171ท 2561

ที่เก็บหนังสือ : หนังสือภาษาไทยชั้น 2

รายละเีอยด :