ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ศรีโคตรบูรณ์ศึกษา ครั้งที่ 1

: 4 ธันวาคม 2561, 14:18 น. | : 14

   ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ศรีโคตรบูรณ์ศึกษา ครั้งที่ 1 “ แลสายน้ำโขงกับงานวัฒนธรรมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ” ระหว่างวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2562 เพื่อเป็นพื้นที่งานเขียนทางวิชาการ ทั้งบทความวิชาการ บทความด้านวิจัยที่เปิดโลกทัศน์ทางปัญญาในศาสตร์ทุกสาขา รวมไปถึงองค์ความรู้ด้านการศึกษา ชาติพันธุ์ ศาสนา การศึกษา ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรมและสหวิทยาการ ซึ่งครอบคลุมเรื่องราวทางวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนกลาง ก่อให้เกิดความเชื่อมโยงกับการขับเคลื่อนการพัฒนาทางเลือกอย่างยั่งยืนในทุกระดับ โดยมรป้าหมายสร้างความเข้มแข็งและพึ่งพาตัวเองของชุมชนและสังคมบนฐานความรูและคุณธรรมในยุคโลกาภิวัตน์

อัลบั้มภาพ