โครงการ “ห้องสมุดนี้...พี่ให้น้อง ปี 12 ”

: 12 ธันวาคม 2561, 14:47 น. | : 14

                             สำนักวิทยบริการ ร่วมกับ ชมรมนักศึกษาวิชาทหารมหาวิทยาลัยนครพนม จึงได้จัดทำโครงการ ห้องสมุดนี้...พี่ให้น้อง ปี 12”ณ โรงเรียนนาราชควาย  นี้ขึ้นเพื่อส่งเสริมและยกระดับการเรียนรู้ให้แก่เยาวชนและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพรนม ชุมชน สถาบันการศึกษา และบริษัทเดอเบลจำกัด สืบไป


    วัตถุประสงค์โครงการ ห้องสมุดนี้...พี่ให้น้องปี 12” 

  • เพื่อพัฒนาปรับปรุงซ่อมแซมและตกแต่งห้องสมุดเนื่องจากผลกระทบไฟไหม้อาคารเรียน และโรงอาหาร
  • เพื่อจัดหาสื่อสารสนเทศ คุรุภัณฑ์ห้องสมุด สามารถบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง สถาบันการศึกษา บริษัทเดอเบลและชุมชนในท้องถิ่น
  • เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาเกิดสามัคคี อดทนและเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ด้วยภาพพจน์ที่ดี ช่วยเหลือบุคคลในสังคม ส่งเสริมในรูปแบบให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันและให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม และเพื่อนมนุษย์ 
  • เพื่อส่งเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้ให้กับนักเรียนและชุมชน

อัลบั้มภาพ