ขอเชิญประกวดคลิปวิดีโอในรูปแบบสุนทรพจน์

: 9 มกราคม 2562, 11:20 น. | : 4

      เพื่อให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน รับรู้และตระหนักถึงความสำคัญของวัคซีนทั้งในแง่ของ ประสิทธิภาพ การพึ่งตนเอง และความมั่นคงด้านสุขภาพ สถาบันวัคซีนแห่งชาติจึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วม การประกวดคลิปวีดีโอในรูปแบบกล่าวสุนทรพจน์ภายใต้หัวข้อ“ทำไมประเทศไทยจึงควรผลิตวัคซีนเอง?

      ประเภทของการประกวดแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ

     1) ระดับอุดมศึกษาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

     2) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

     3) ระดับประชาชนทั่วไป

 

สามารถดาวน์โหลดประกาศและใบสมัครได้ที่ http://nvi.go.th/index.php/files/large/d864a328b2a3137

 

 

อัลบั้มภาพ