สรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ

: 8 เมษายน 2562, 20:20 น. | : 18

วันที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักวิทยบริการ ศ.ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ ตัวแทนกรรมการสภามหาวิทยานครพนมผู้ทรงคุณวุฒิ ผศ.ดร. พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม และนายบุญเลิศ โพธิ์ขำ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการเป็นคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมีผู้ร่วมแสดงวิสัยทัศน์ 2  ท่าน คือ นายปรีชา อาษาวัง และ ผศ.ดร.สุประวีณ์ คงธนชโยพิทย์

ข่าว: พิมพิกา วะสาร

ภาพ: สุชาติ ศรีอุบล และธีรพงษ์ อาษาวัง

อัลบั้มภาพ