กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักวิทยบริการ ประจำปี 2562

: 26 พฤษภาคม 2562, 15:03 น. | : 18

17 พฤษภาคม 2562 บุคลากรสำนักวิทยบริการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ ณห้องประชุมชั้น 4 สำนักวิทยบริการ ในหัวข้อการพัฒนางานที่มีคุณภาพโดยผ่านกระบวนการ PLC โดยอาจารย์ ดร.ไพฑูรย์ พวงยอด อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพน

อัลบั้มภาพ