สำนักวิทยบริการเข้าร่วมโครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 10

: 21 มกราคม 2563, 16:12 น. | : 11

            สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ และข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาห้องสมุดให้ สามารถรองรับกระแสโลกาภิวัติ จึงได้จัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติที่จัดขึ้นต่อเนื่องทุกปี โดยสมาชิกข่ายงาน ห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค ได้หมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม และในปี พ.ศ. 2563 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 8-10 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ภายใต้กรอบแนวคิด "Library Transformation in a Disrupted World" เพื่อเปิด โอกาสให้แก่นักวิชาชีพและผู้สนใจเกี่ยวกับการจัดการและการบริการสารสนเทศเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ รวมถึงผู้ที่ เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์, การสร้างความเข้าใจร่วมกัน ตลอดจนเพื่อ พัฒนาระบบการบริการสารสนเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งห้องสมุดในสังกัดสถาบันอุดมศึกษา สู่การเป็นห้องสมุดหรือศูนย์ รวมทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัยซึ่งมีการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่อย่างเหมาะสม เพื่อรองรับสังคม แห่งการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตในศตวรรษที่ 21

          สำนักวิทยบริการได้เข้าร่วมโครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 10 ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้พร้อมทั้งได้นำเสนอผลงานทางวิชาการ แบบโปสเตอร์ จำนวน 2 ผลงาน

1. การใช้ทรัพยากรสารสนเทศและบริการห้องสมุดของนักศึกษาระดับปริญญาตรี     สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม

The Usage of information resources and library services of undergraduate students at the Academic Resources Center, 
Nakhon Phanom University

2. พฤติการการใช้บริการและความพึงพอใจในบริการของสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม

Customer Behavior and Customer Satisfaction on Service Provided  by Office of Academic Resource Center Nakhonphanom University

 

อัลบั้มภาพ