อบรมการใช้ห้องสมุดและการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์

: 22 มกราคม 2563, 11:04 น. | : 12

             สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้เพื่อการศึกษาค้นคว้าในการเรียนรู้การใช้สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้าภายในสำนักวิทยบริการ โดยเฉพาะการบริการวิชาการแนะนำการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ อาทิ ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทยและฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ต่างประเทศ (E Thesis) ฐานข้อมูลวารสาร อิเล็กทรอนิกส์ (E-Journals) ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Books) และ ฐานข้อมูลอ้างอิง (E-Database) ตลอดจนแหล่งสารสนเทศอื่นๆ ซึ่งเป็นการใช้สารสนเทศที่มีความสำคัญต่อการเรียนรู้ในปัจจุบันเป็นอย่างมากเพราะเทคโนโลยี ที่มีความก้าวหน้าเป็นเครื่องมือการศึกษาที่สะดวก รวดเร็วและพร้อมใช้ได้ทุกสถานที่ ทุกเวลา


วัตถุประสงค์ของโครงการ

           - เพื่อให้ความรู้ในการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์และเทคโนโลยีห้องสมุดให้กับอาจารย์ นักวิจัย บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม

           - เพื่อฝึกปฏิบัติการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์และเทคโนโลยีห้องสมุดให้กับอาจารย์ นักวิจัย บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม

อัลบั้มภาพ