ตรวจประเมินกิจกรรม 5 ส.

: 6 มีนาคม 2563, 13:03 น. | : 13

       วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 เวลา 9.00 น. สำนักวิทยบริการ ได้รับการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส. โดยคณะกรรมการตรวจประเมิน 5ส. นายวันเฉลิม  อุปราคม  ประธานกรรมการ นางนัฐธิดา  อาษาวัง กรรมการ และนางกันณิการ  โพธิเสน กรรมการและเลขานุการ ได้ทำการตรวจประเมินกรรมการ 5ส. พื้นที่สำนักวิทยบริการ 4 ส่วน ดังนี้

  1. พื้นที่สำนักงาน
  2. พื้นที่บริการชั้น 1
  3. พื้นที่บริการชั้น 2
  4. พื้นที่บริการชั้น 3

อัลบั้มภาพ