สำนักวิทยบริการได้ต้อนรับคณะคณาจารย์จาก วิทยาลัยสงฆ์นครพนม

: 15 กรกฎาคม 2563, 15:09 น. | : 11

            วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 สำนักวิทยบริการได้ต้อนรับคณะคณาจารย์จาก วิทยาลัยสงฆ์นครพนม  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย เข้าศึกษาดูงานในส่วนงานห้องสมุด โดยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับการให้บริการส่วนงานห้องสมุด เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

อัลบั้มภาพ