สำนักวิทยบริการ ร่วมวิเคราะห์ SWOT Analysis

: 18 มีนาคม 2564, 16:32 น. | : 10

          สำนักวิทยบริการ ได้ร่วมกับงานบริหารยุทธศาสตร์ กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยนครพนม นำผู้บริหารและบุคลากร สำนักวิทยบริการ วิเคราะห์ SWOT เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์
          วันที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. งานบริหารยุทธศาสตร์ กองนโยบายและแผน จัดกิจกรรมพบปะผู้บริหารและบุคลากร สำนักงทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนา ประสานตรี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธาน เพื่อวิเคราะห์ SWOT Analysis โดยร่วมกันพิจารณาทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และการปฏิบัติงานราชการของมหาวิทยาลัยนครพนม โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรร่วมกันระดมความคิดเห็น เสนอแนะประเด็นสำคัญ เพื่อให้การดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานอธิการบดี ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยนครพนม และสภาพการณ์ปัจจุบัน ในการบริหารจัดการและกำหนดนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยนครพนมต่อไป

อัลบั้มภาพ