ฐานข้อมูลวิจัยและวิทยานิพนธ์ NPU

ค้นหา

โค๊ด
รายละเอียด
ปีที่จัดทำ

1

การดำเนินงานระบบสารสนเทศและความสำเร็จของการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม...

By : จุติภรณ์ สุวรรณสาร

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนครพนม

ประเภท : วิทยานิพนธ์/Thesis

2552

2

ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของครูและผู้บริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม;THE RELATIONHIP BETWEEN THE PARTICIP ATION OF TEACHERS AND ADMINISTRATORS IN DECISION MAKING AND THE EFFECTIVENE...

By : ณัฐพงศ์ ไชยสิทธิ์

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนครพนม

ประเภท : วิทยานิพนธ์/Thesis

2552

3

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 1;WORK SATISFACTION OF PRIVATE SCHOOL TEACHERS UNDER THE OFFICE OF NAKHON PHANOM EDUCATIONAL SERVICE AREA 1...

By : จีระนันท์ เมืองจันทร์

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนครพนม

ประเภท : วิทยานิพนธ์/Thesis

2552

4

ความสัมพันธ์ระหว่างการดำเนินงานกับประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาในโรงเรียนที่เปิดสอน ช่วงชั้นที่ 1-3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม;THE RELATIONSHIP BETWEEN MANAGEMENT AND EFFCTIVENESS OF INTERNAL QUALITY ASSURANCE WITHIN THE SCHOOLS PROVIDING...

By : อุทัยวรรณ โมธรรม

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนครพนม

ประเภท : วิทยานิพนธ์/Thesis

2552

5

ความสัมพันธ์ระหว่างองค์การแห่งการเรียนรู้กับประสิทธิผลของโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 2;THE RELATIONSHIP BETWEEN LEARNING ORGNIZATION AND EFFECTIVENESS IN SCHOOLS UNDER THE OFFICE OF NAKHON PHANOM EDUCATIONAL SERVICE AREA 2...

By : ซวัชราภรณ์ ศรีเมืองช้าง

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนครพนม

ประเภท : วิทยานิพนธ์/Thesis

2552

6

องค์ประกอบของการทำงานเป็นทีมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม;THE COMPROMENT OF TEAM WORK AFFECTING THE EFFECTIVENESS OF SCHOOLS UNDER NAKHON PRANOM MUNICIPALITY...

By : กาญจนา มังคละคีรี

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนครพนม

ประเภท : วิทยานิพนธ์/Thesis

2552

7

ประสิทธิผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนที่เปิดสอนช่วงชั้นที่ 3-4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 1;THE EFFCITIVENESS OF THE PREVENTION AND SOLUTION OF DUUG-RELATED PROBLEMS IN SCHOOLS PROVIDING THE THIRD AND FOURTH KET STAG...

By : กนกพร ด้วงคำภา

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนครพนม

ประเภท : วิทยานิพนธ์/Thesis

2553

8

สภาพและปัญหาการดำเนินงานระบบดุแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนที่เปิดสอนช่วงชั้นที่ 3 - 4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม;THE STATES AND PROBLEMS OF MANAGING THE STUDENT SUPPORTING SYSTEMS OF SCHOOLS OFFERING THE KEY STAGES 3 - 4 UNDER THE O...

By : ธีรภัท สำเภา

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนครพนม

ประเภท : วิทยานิพนธ์/Thesis

2553

9

สภาพและปัญหาการดำเนินการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนที่เปิดสอนช่วงชั้นที่ 3 - 4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม;STATE AND PROBLEMS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN SCHOOLS AND COMMUNITIES OF THE SCHOOLS AT KEY STAGE 3 - 4...

By : ชิษณุพงษ์ พลหาราช

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนครพนม

ประเภท : วิทยานิพนธ์/Thesis

2552

10

สภาพ ปัญหาและประสิทธิผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครพนม;SITUATIONS PROBLEMS AND EFFECCTIVENESS OF BASIC EDUCATION NANAGEMENT OF SCHOOLS UNDER THE OFFICE OF NON-FORMAL AND INFO...

By : พูลทรัพย์ เตินเตือน

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนครพนม

ประเภท : วิทยานิพนธ์/Thesis

2553

หน้า : 12345678910...หน้าถัดไป