ฐานข้อมูลวิจัยและวิทยานิพนธ์ NPU

ค้นหา

โค๊ด
รายละเอียด
ปีที่จัดทำ

7

การจัดการดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในอำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม...

By : ณัฎฐณิชา ศศิภานนท์

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนครพนม

ประเภท : งานวิจัย/Research report

543

8

สภาพและปัญหาการดำเนินงานระบบดุแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนที่เปิดสอนช่วงชั้นที่ 3 - 4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม;THE STATES AND PROBLEMS OF MANAGING THE STUDENT SUPPORTING SYSTEMS OF SCHOOLS OFFERING THE KEY STAGES 3 - 4 UNDER THE O...

By : ธีรภัท สำเภา

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนครพนม

ประเภท : วิทยานิพนธ์/Thesis

2553

8

Factors Influencing First Year Student's Dropout at Chandrakasem Rajabhat University...

By : Niyom Boonpikun ;Jarunee Netbutr

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนครพนม

ประเภท : บทความ/Article

2555

8

การจัดการระบบบริหารงานคุณภาพการซ่อมใหญ่อากาศยานกองซ่อมอากาศยานขั้นโรงงาน ดอนเมือง ฝ่ายช่าง การบินไทย...

By : สุรจิตร อวยชัยสวัสดิ์

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนครพนม

ประเภท : งานวิจัย/Research report

543

9

สภาพและปัญหาการดำเนินการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนที่เปิดสอนช่วงชั้นที่ 3 - 4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม;STATE AND PROBLEMS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN SCHOOLS AND COMMUNITIES OF THE SCHOOLS AT KEY STAGE 3 - 4...

By : ชิษณุพงษ์ พลหาราช

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนครพนม

ประเภท : วิทยานิพนธ์/Thesis

2552

9

การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 3R และ 4C ของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม...

By : ปารดา อาจประจญ

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนครพนม

ประเภท : งานวิจัย/Research report

543

10

สภาพ ปัญหาและประสิทธิผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครพนม;SITUATIONS PROBLEMS AND EFFECCTIVENESS OF BASIC EDUCATION NANAGEMENT OF SCHOOLS UNDER THE OFFICE OF NON-FORMAL AND INFO...

By : พูลทรัพย์ เตินเตือน

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนครพนม

ประเภท : วิทยานิพนธ์/Thesis

2553

10

Impact of salt addition during nanofiltration membrane of natural organic matter and heavy metal contents...

By : Pakasit Hongthong

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนครพนม

ประเภท : บทความ/Article

2558

10

การจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในตำบลแสนพัน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม...

By : ทิพวัลย์ นาคพงษ์

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนครพนม

ประเภท : งานวิจัย/Research report

543

11

ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม ;RELATIONSHIP BETWEEN SCHOOL ADMINISTRATORS LEADERSHIP AND TEACHERS JOB SATISFACTION IN SCHOOLS UNDER THE O...

By : จันทิรา แก้วบุตรา

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนครพนม

ประเภท : วิทยานิพนธ์/Thesis

2552

หน้า : หน้าที่แล้ว12345678910...หน้าถัดไป