ฐานข้อมูลวิจัยและวิทยานิพนธ์ NPU

ค้นหา

โค๊ด
รายละเอียด
ปีที่จัดทำ

21

การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่เรียนด้วยโมเดลสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่าย ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง)...

By : วัชราภรณ์ ถ้ำกลาง

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนครพนม

ประเภท : บทความ/Article

2560

21

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3...

By : ธีรวัฒน์ หอมสมบัติ

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนครพนม

ประเภท : งานวิจัย/Research report

543

22

การตัดสินใจของผู้โดยสารในการเลือกใช้สายการบินระหว่างประเทศ;Passengers' decsion making on selecting internationnal carriers...

By : ปรัชญพัชร วันอุทา

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนครพนม

ประเภท : วิทยานิพนธ์/Thesis

2554

22

การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่เรียนด้วยโมเดลสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง)...

By : วัชราภรณ์ ถ้ำกลาง;รองศาสตราจารย์ สุมาลี ชัยเจริญ

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนครพนม

ประเภท : บทความ/Article

2562

22

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อำเภอเซกา จังหวัดหนองคาย...

By : สุวิมล เพริดภูเขียว

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนครพนม

ประเภท : งานวิจัย/Research report

543

23

สภาพและปัญหาการดำเนินงานจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 1;Situations and problems of schools environmental operation under the office of nakhon phanom educational service area 1...

By : ชาญชัย ศรีเจริญ

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนครพนม

ประเภท : วิทยานิพนธ์/Thesis

2554

23

การจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ...

By : อาชิรญาณ์ เขียวชอุ่ม

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนครพนม

ประเภท : บทความ/Article

2557

23

การใช้พลังอำนาจของผู้บริหารโรงเรียน กลุ่มเครือข่ายนาแกนาคู่ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม...

By : ศิริศักดิ์ วงศ์คำจันทร์

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนครพนม

ประเภท : งานวิจัย/Research report

543

24

ความสัมพันธ์ระหว่างการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมกับคุณธรรมพื้นฐานของนักเรียนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม;The relationship between the promotion of morals for students and the basic virtues students possess in schools under the...

By : ธวัส ศรีรักษา

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนครพนม

ประเภท : วิทยานิพนธ์/Thesis

2554

24

การจัดการคุณภาพการปฏิบัติงานของแผนกบริการสายการบินไทย ฝ่ายครัวการบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)...

By : กำจร โกลาหะฬะ

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนครพนม

ประเภท : บทความ/Article

2556

หน้า : หน้าที่แล้ว...3456789101112...หน้าถัดไป