อบรมการสืบค้นสารสนเทศ

ตารางอบรมการสืบค้นสารสนเทศ ประจำปี 2567
Monday

(วันจันทร์)

Tuesday

(วันอังคาร)

Wednesday

(วันพุธ)

Thursday

(วันพฤหัสบดี)

Friday

(วันศุกร์)

Library Tour

เวลา 09.00 - 09.50 น.

การสืบค้น Online Database

เวลา 09.00 - 11.00 น.

Web OPAC

เวลา 09.00 - 10.30 น.

การใช้งาน E-Book

เวลา 09.00 - 10.30 น.

การเขียนบรรณานุกรม

เวลา 09.00 - 11.00 น.

Web Opac

เวลา 13.30 - 15.00 น.

การเขียนบรรณานุกรม

เวลา 13.00 - 15.00 น.

การสืบค้นงานวิจัย Thesis/Research

เวลา 13.00 - 15.00 น.

การสืบค้น Online Database

เวลา 13.00 - 15.00 น.

การใช้งาน EndNote web

เวลา 13.00 - 15.00 น.