Edutainment Zone

     Edutainment Zone เป็นพื้นที่ให้บริการห้องสมุดดิจิทัล สนับสนุนให้ผู้ใช้บริการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อดิจิทัล เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ทางด้านภาษา วัฒนธรรม และความบันเทิง ให้บริการเฉพาะนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรที่เป็นสมาชิกห้องสมุดเท่านั้น โดยจัดพื้นที่ให้บริการ ณ ชั้น 3 สำนักวิทยบริการ สามารถใช้บริการได้สูงสุด 4 คน จำนวน 2 รอบต่อวัน คือ

* รอบเช้า เวลา 9.00 -12.00 น.

* รอบบ่าย เวลา 13.00 – 16.00 น.

เงื่อนไขการใช้บริการ Edutainment Zone :

- ผู้ใช้บริการสามารถจองโซนล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์ หรือจองด้วยตนเองที่เคาเตอร์บริการ ชั้น 1

- ผู้ใช้บริการจะต้องยืนยันการจองโดยใช้บัตรนักศึกษา หรือบัตรประจำตัวประชาชน และรับอุปกรณ์เพื่อใช้งานที่เคาเตอร์บริการ ชั้น 1 (หากมาช้าเกิน 15 นาที จะถือว่าสละสิทธ์)

- ขอความร่วมมือไม่ส่งเสียงดังหรือกระทำการใด ๆ ที่เป็นการรบกวนผู้ใช้บริการท่านอื่น

- ไม่นำอาหารและเครื่องดื่มมารับประทานภายในโซน

- กรุณาอย่าลืมสิ่งของมีค่าไว้ในโซน หากสูญหาย สำนักวิทยบริการจะไม่รับผิดชอบ

- ไม่ทำการย้าย ดัดแปลง สับเปลี่ยน ถอด อุปกรณ์ โต๊ะ เก้าอี้ ปลั๊กต่างๆ ทั้งหมด ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ ทั้งสิ้น

- โปรดช่วยกันรักษาความสะอาดและตรวจสอบทรัพย์สินก่อนออกจากโซนทุกครั้ง

- เมื่อใช้บริการเรียบร้อยแล้วให้นำอุปกรณ์มาคืนที่เคาเตอร์บริการ ชั้น 1

- กรณีที่มีการทำผิดระเบียบหรือพบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของผู้ใช้บริการ เจ้าหน้าที่สามารถตัดสิทธิ์การใช้บริการได้ทันที

ติดต่อใช้ Edutainment Zone ได้ที่เคาน์เตอร์ชั้น 1 หรือ

จองผ่านระบบจองห้องผ่าน LineOA :ARCNPU


ตารางการใช้ Edutainment Zone