การยืมระหว่างห้องสมุด (Inter Library Loan)

บริการยืมระหว่างห้องสมุด (Interlibrary Loan Service) หมายถึง การที่ห้องสมุดหนึ่ง ยืม หรือ สำเนาหนังสือ เอกสาร และวัสดุเพื่อการศึกษาอื่น ๆ จากอีกห้องสมุดหนึ่ง ภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลงที่ได้กระทำร่วมกัน เพื่อผลประโยชน์ของห้องสมุด ผู้ยืม หรือ สมาชิกของห้องสมุด นอกจากนี้ รวมถึงการยืมหรือสำเนาเอกสารจากบุคคล หรือแหล่งบริการสารสนเทศอื่น ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้สมาชิกห้องสมุดและชุมชนได้รับสารสนเทศตามความต้องการ

ลักษณะการให้บริการ
1. การขอยืมฉบับจริง ในกรณีที่ห้องสมุดที่มีเอกสารอนุญาตให้ยืมฉบับจริงได้ เช่น หนังสือทั่วไป ฯลฯ
2. การขอสำเนาเอกสาร ในกรณีที่ห้องสมุดที่มีเอกสารไม่อนุญาตให้ยืมฉบับจริง เช่น บทความวารสาร วิทยานิพนธ์ ฯลฯ
3. การขอสแกนเอกสาร กรณีเอกสารที่ต้องการมีจำนวนไม่เกิน 20 หน้า และต้องการใช้เร่งด่วน

วิธีการติดต่อกับห้องสมุดผู้ให้ยืม
1. โดยไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)/ไปรษณีย์ลงทะเบียน/ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ/โทรสาร
2. สมาชิกห้องสมุด ติดต่อห้องสมุดผู้ให้ยืมด้วยตนเอง

ขั้นตอนการขอใช้บริการ
1. ตรวจสอบให้แน่ชัดว่าทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการไม่มีในสำนักวิทยบริการ
2. ตรวจสอบแหล่งให้บริการเอกสารฉบับเต็ม (Full Text)
– กรณีวิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย และบทความวารสารภาษาไทย ตรวจสอบจากฐาน TDC โดยสืบค้นจาก https://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php
– กรณีหนังสือ วิทยานิพนธ์ บทความวารสารภาษาต่างประเทศ สืบค้นจากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือวารสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ บอกรับเพื่อบริการแก่สมาชิก ผ่านเว็บไซต์สำนักวิทยบริการ http://arc.npu.ac.th/ หรือสืบค้นจาก www.scholar.google.com
3. ตรวจสอบแหล่งที่มีทรัพยากรสารสนเทศฉบับจริง
– กรณีหนังสือ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย โสตทัศนวัสดุ ฯลฯ สืบค้นจากสหบรรณานุกรม (Union Catalog) https://uctal.thailis.or.th/main/index.aspx หรือสืบค้นจาก OPAC/WebPAC ของห้องสมุดสถาบันต่าง ๆ
– กรณีบทความวารสาร ตรวจสอบจากฐาน Journal Link โดยสืบค้นจาก http://www.journallink.or.th
4. ติดต่อบรรณารักษ์งานบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า เพื่อกรอกรายละเอียดในแบบกรอกรายการยืมระหว่างห้องสมุด หรือกรอกแบบฟอร์มยืมระหว่างห้องสมุด

 ไปยังบรรณารักษ์บริการยืมระหว่างห้องสมุดสำนักวิทยบริการ
5. ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ได้แก่ ค่าสำเนาเอกสาร หรือค่าดำเนินการยืมฉบับจริง ค่าจัดส่งเอกสาร และค่าธรรมเนียมการจัดส่งค่าใช้จ่าย
6. นอกจากสำนักวิทยบริการ จะติดต่อให้ทาง E-mail ไปรษณีย์ หรือ โทรสารแล้ว ผู้ขอใช้บริการสามารถนำแบบกรอกรายการยืมระหว่างห้องสมุดไปติดต่อขอยืมที่ห้องสมุดผู้ให้ยืมด้วยตนเองได้ ทั้งนี้จะต้องแสดงบัตรประจำตัวต่อห้องสมุดผู้ให้ยืม หรือบัตร PULINET Card และปฏิบัติตามเงื่อนไขของห้องสมุดผู้ให้ยืมอย่างเคร่งครัด

**

แบบกรอกรายการยืมระหว่างห้องสมุด (Interlibrary Loan Request) ที่นี่