ประวัติสำนักวิทยบริการ


   มหาวิทยาลัยนครพนมเป็นมหาวิทยาลัยที่เกิดจากการหลอมรวมสถานศึกษาในจังหวัดนครพนม ตาม พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๒๒ ตอนที่ ๗๕ ก เมื่อวันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงมีผลให้มหาวิทยาลัยนครพนม ได้รับการยกฐานะเป็น มหาวิทยาลัยนครพนม ตั้งแต่วันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัตินั้นให้รวม มหาวิทยาลัยราชภัฎนครพนม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยาเขตนครพนม วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครพนม วิทยาลัยการอาชีพธาตุพนม วิทยาลัยการอาชีพนาหว้า และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนมมาจัดตั้งเป็น มหาวิทยาลัยนครพนม และให้มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นนิติบุคคลและเป็นส่วนราชการตามกฎหมาย สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนมดำเนินภารกิจภายใต้ภารกิจเดิมของสถานศึกษาที่ นำมาหลอมรวม จัดการศึกษาทั้งในระดับหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตรปริญญา ภายใต้ภารกิจการหลอมรวมสถานศึกษาต่างๆ เข้าด้วยกัน และในวันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยนครพนม กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ โดย นายวิจิตร ศรีสะอ้าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้ง ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๐ ส่วนราชการในมหาวิทยาลัยนครพนม ขึ้นและ ตามกฎกระทรวง จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยนครพนม กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๕ อาศัยอำนาจ ตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. ๒๕๔๘ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้

   ข้อ ๑ ให้ยกเลิกกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยนครพนม กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๐

   ข้อ ๒ ให้จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยนครพนม กระทรวงศึกษาธิการ ดังต่อไปนี้

    (๑) สำนักงานอธิการบดี

    (๒) คณะเกษตรและเทคโนโลยี

    (๓) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

    (๔) คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

    (๕) คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์

    (๖) สถาบันวิจัยและพัฒนา

    (๗) สำนักวิทยบริการ

    (๘) วิทยาลัยธาตุพนม

    (๙) วิทยาลัยนาหว้า

    (๑๐) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม

   ในการประชุมสัมมนาครู-อาจารย์ผู้บริหารมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยนครพนม ระหว่างวันที่ 13-16 กันยายน 2550 ณ โรงแรมนภาลัย อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ในการจัดทำร่างแบ่งส่วนราชการของหน่วยงานต่าง ๆ ตาม ประกาศกฎกระทรวง มหาวิทยาลัย จึงได้ทำห้องสมุดของหน่วยงานต่าง ๆ ที่หลอมรวมมาเป็นมหาวิทยาลัยนครพนม ไปสังกัดสำนักวิทยบริการ ได้แก่ ห้องสมุดของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครพนม วิทยาลัยการอาชีพธาตุพนม วิทยาลัยการอาชีพนาหว้า สำนักวิทยบริการ จึงสังกัดอยู่ภายใต้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยนครพนม กระทรวงศึกษาธิการ

   สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นหน่วยงานหนึ่งของ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัย และนวัตกรรม ประกาศจัดตั้งตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2562 ที่ประกาศในราชกิจจานุเบิกษา เล่มที่ 136 ตอนที่ 57 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ซึ่งมหาวิทยาลัยนคพนม ได้ประกาศ ใช้เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป

ปรัชญา


"เป็นแหล่งให้บริการสารสนเทศและความรู้ที่ทันสมัย"

วิสัยทัศน์


" เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นเลิศ (Excellent Resources Center) เพื่อสนับสนุนมหาวิทยาลัยนครพนมสู่ความเป็นเลิศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนกลาง "

พันธกิจ


   ๑. เป็นแหล่งบริการทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ เพื่อการเรียนการสอน และการวิจัยของมหาวิทยาลัย

   ๒. พัฒนารูปแบบการให้บริการสารสนเทศด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยด้วยจิตบริการ

   ๓. ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

   ๔. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดทั้งภายในและนอกประเทศ

   ๕. บริหารจัดการที่ดีด้วยหลักธรรมาภิบาล