บริการยืม-คืน

ข้อปฏิบัติในการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ

 1. ผู้ยืม ต้องใช้บัตรประจำตัวนักศึกษาของตนเองเท่านั้นในการยืม

 2. ทรัพยากรสารสนเทศทุกรายการที่ยืมไป ผู้ยืมต้องรับผิดชอบ ทุกรายการที่ครอบครอง

 3. ผู้ยืมที่ค้างส่งทรัพยากรสารสนเทศเกินกำหนดการ จะถูกตัดสิทธิ์การยืม

 4. ผู้ยืมต้องรับผิดชอบทรัพยากรสารสนเทศที่ชำรุดหรือสูญหาย ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

ทรัพยากรสารสนเทศที่ให้ยืม

 1. หนังสือทั่วไป วิทยานิพนธ์ วารสารล่วงเวลา

 2. สื่อมัลติมีเดีย (ซีดีรอม วีซีดี และดีวีดี) ทุกรายการที่ครอบครอง


หนังสือทั่วไป วิทยานิพนธ์

วารสาร นิตยสารฉบับล่วงเวลา

สื่อมัลติมีเดีย (ซีดีรอม วีซีดี และดีวีดี)