การใช้งาน E-Book / E- magazine

คำอธิบายรายวิชา

    การใช้งาน E-Book / E- magazine เป็นการอบรมวิธีการใช้ E-Book และ E- magazine ที่สำนักวิทยบริการมีให้บริการ

วัน/เวลาที่จัดอบรม

    วันrพฤหัสบดี เวลา 09:00 - 10:30

ลิงค์ลงทะเบียนอบรม