การใช้งาน VPN มหาวิทยาลัยนครพนม


*** นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม สามารถใช้รหัสเข้าอินเตอร์เน็ตได้เลย ***

คู่มือการเชื่อมต่อ