รับบริจาคหนังสือ

วัตถุประสงค์

          1. เพื่อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้เพียงพอต่อความต้องการ และสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย   นครพนม

        2. เพื่อช่วยประหยัดงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ

          3. เพื่ออำนวยความสะดวกแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่ต้องการบริจาคทรัพยากรสารสนเทศให้แก่สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม

          4. เพื่อสร้างคุณค่าให้กับหนังสือและสื่อการศึกษาที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งหนึ่งให้เกิดประโยชน์สูงสุดในอีกแหล่งหนึ่ง

วิธีการและช่องทางการบริจาค

1. กรณีบริจาคด้วยตนเอง

บุคคลหรือหน่วยงานแจ้งความจำนงบริจาคทรัพยากรสารสนเทศด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายหอสมุด, งานสารบรรณ, เคาน์เตอร์บริการยืม – คืน ณ ชั้น 1 อาคารบรรณราชครินทร์ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม

  • เปิดทำการวันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา 08.30 น. – 16.30 น.

  • ปิดทำการในวันหยุดนักขัตฤกษ์

หรือติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่  อีเมล์ : arc@npu.ac.th   facebook : สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม    โทร : 042-587285

2. กรณีบริจาคทางไปรษณีย์

              บุคคลหรือหน่วยงานส่งทรัพยากรสารสนเทศที่ประสงค์จะบริจาค โดยจ่าหน้าซองตามที่อยู่ ดังนี้สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม 167 หมู่ที่ 8 บ้านเนินสะอาด ตำบลนาราชควาย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000

3. การดำเนินงาน

      3.1 บรรณารักษ์จะดำเนินการตรวจสอบและพิจารณาคัดเลือกและประเมินคุณค่าทรัพยากรสารสนเทศที่ได้รับบริจาค    

      3.2 เมื่อทางสำนักวิทยบริการได้รับทรัพยากรสารสนเทศแล้ว จะดำเนินการทำหนังสือตอบขอบคุณตามที่ผู้บริจาคแจ้งความประสงค์ไว้

การคัดเลือกหนังสือบริจาค

          การคัดเลือกหนังสือบริจาคห้องสมุดต้องคำนึงถึงความเหมาะสมและประโยชน์ที่ห้องสมุดจะได้รับเป็นสำคัญ เพราะหนังสือที่ได้รับบริจาคมักอยู่ในสภาพที่ดีและไม่ดีปะปนกัน เนื้อหามีทั้งที่ตรงและไม่ตรงกับนโยบายการจัดหาของห้องสมุดจึงจำเป็นต้องมีเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกหนังสือบริจาค

 

หลักเกณฑ์การคัดเลือกหนังสือบริจาค

          1. พิจารณาจากสภาพทางกายภาพ คือ สะอาดและดึงดูดผู้ใช้ ไม่มีรอยขีดเขียน ไม่มีรอยฉีกขาด กระดาษไม่เหลืองกรอบหรือเปียกชื้น

          2. พิจารณาจากเนื้อหา ควรคำนึงถึงเนื้อหาที่มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะเนื้อหาวิชาที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เช่น คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น

          3. ความเหมาะสมของทรัพยากรในห้องสมุด ควรทำความรู้จักและคัดเลือกให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ห้องสมุด

          4. ความสมดุลของการคัดเลือก กรณีที่รับหนังสือสภาพดี แต่เนื้อหาคล้ายกันจำนวนมากก็ไม่ ควรคัดเลือกเข้าทั้งหมด ต้องเลือกให้เหมาะสมกับจำนวนหนังสือที่มีอยู่แล้ว

          5. ข้อจำกัดพื้นที่จัดเก็บ พื้นที่จัดเก็บเป็นปัญหาสำคัญของห้องสมุด จึงควรเลือกหนังสือที่มีเนื้อหาต้องกับความต้องการของผู้ใช้

          6. หนังสือฉบับซ้ำ กรณีที่หนังสือเล่มนั้นๆ มีผู้นิยมใช้มาก หรือหนังสืออ้างอิง เช่น พจนานุกรม สารานุกรม ก็ควรรับไว้ และกรณีหนังสืออ้างอิงสามารถนำฉบับซ้ำออกให้บริการในชั้นได้

          7. หนังสือฉบับซ้ำ กรณีเป็นหนังสือทั่วไป มีจำนวนฉบับซ้ำในฐานข้อมูล เกิน 2 ฉบับ สำนักวิทยบริการจะดำเนินการบริจาคต่อให้กับหน่วยงาน องค์กร โรงเรียน ที่มีความประสงค์ขอรับบริจาค     

          8. ในกรณีที่หนังสือที่ได้มาจากการบริจาคไม่ตรงกับนโยบายการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศของสำนักวิทยบริการ หรือไม่สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย สำนักวิทยบริการจะพิจารณาส่งต่อให้หน่วยงานอื่นที่ได้รับประโยชน์มากกว่า

          9. เป็นหนังสือที่มีฉบับพิมพ์ครั้งใหม่ล่าสุด ยกเว้นหนังสือทางประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมที่เป็นภูมิปัญญาของชาติและเอกสารหายาก (Rare Book) ให้พิจารณาจากคุณค่าของเนื้อหาโดยไม่คำนึงถึงปีที่พิมพ์

          10. เป็นทรัพยากรสารสนเทศที่ผลิตโดยหน่วยงาน องค์กร สมาคม ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศที่ไม่มีจำหน่ายทั่วไป ไม่สามารถหาซื้อได้ และมีการผลิตจำนวนจำกัด

          11. ไม่รับบริจาค หนังสือและสื่อการเรียนรู้ที่มีสภาพชำรุด กระดาษเปลี่ยนเป็นสีเหลือง ขาด บวมหรือขึ้นรา จนไม่สามารถใช้งานได้ มีรอยการขีดเขียน จดบันทึก เน้นข้อความ และเอกสารทำสำเนา และอื่นๆ

          12. ประเภทหนังสือที่ไม่รับบริจาค : รายงานประจำปี รายงานการประชุม/สัมมนา

 

จำนวนและตารางอายุสิ่งพิมพ์และทรัพยากรการเรียนรู้

 ประเภททรัพยากร  (ไทย/อังกฤษ)

จำนวนที่สำนักวิทยบริการ

นำออกให้บริการ *

ความทันสมัยของเนื้อหา

หนังสือ ตำราวิชาการ

3 เล่ม

 

 

ปีพิมพ์ย้อนหลัง

ไม่เกิน 5 ปี

 

วิจัย / วิทยานิพนธ์

3 เล่ม

หนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับภูมิภาคอาเซียน หรืออนุภาคลุ่มน้ำโขง

3 เล่ม

หนังสืออ่านเสริมทักษะ / หนังสือทั่วไป

3 เล่ม

หนังสือธรรมะ

3 เล่ม

 

นวนิยาย เรื่องสั้น

3 เล่ม

ปีพิมพ์ย้อนหลัง

ไม่เกิน 10 ปี

หนังสือหรือสื่อที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับภาคอีสาน

3 เล่ม

ไม่กำหนดปีพิมพ์

สิ่งพิมพ์ของคณะ/หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยนครพนม

3 เล่ม

ไม่กำหนดปีพิมพ์

รายงานประจำปีของหน่วยงาน กระทรวง กรม กอง และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ไม่นำออกให้บริการ

 


          * หากบริจาคมากกว่าจำนวนที่สำนักวิทยบริการนำออกให้บริการ สำนักวิทยบริการจะดำเนินการบริจาคต่อให้กับหน่วยงาน องค์กร โรงเรียน ที่มีความประสงค์ขอรับบริจาค     

ข้อตกลงระหว่างผู้บริจาค / ผู้รับบริจาค     

          ทรัพยากรสารสนเทศที่สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนมได้รับบริจาค ถือว่าเป็นกรรมสิทธิ์โดยชอบธรรมของสำนักวิทยบริการ และขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาโดยสามารถดำเนินการในลักษณะต่างๆ ได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งผู้ให้ผู้บริจาคทราบล่วงหน้า

*หมายเหตุ* ทั้งนี้การพิจารณาดำเนินการขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบรรณรักษ์

http://www.6mv.org/ http://www.escortbayanlariz.net/ izmirescort izmir escort ataköy escort http://www.zv1.org pinbahis https://www.sahipleniyorum.com/ https://www.sahipleniyorum.com/belcika-kurdu/