บุคลากรภายในสำนักวิทยบริการ

มีบคุลากรจำนวน 15 คน โดยมีผู้บริหาร 3 คน รวมทังหมดเป็น 18 คน


ผู้บริหาร

นายปรีชา อาษาวัง

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ


ดร.ปิติณัช ไศลบาท

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนเทพ ปะตังถาเน

รองผู้อำนวยการฝ่ายห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานผู้อำนวยการ

น.ส.จุฬาลักษณ์ บุญกุศล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


( รก.หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ ) ปฎิบัติหน้าที่ ช่วยดูแลงานบริหารบุคลากร, งานนโยบายและแผนแผน และงานธุรการ

น.ส.ปณัติดา สุทธิอาจ

นักวิชาการการเงินและบัญชี


ปฎิบัติหน้าที่ งานการเงิน

น.ส.นพคุณ ขันบันจง

นักวิชาการการเงินและบัญชี


ปฎิบัติหน้าที่ งานบัญชี

น.ส.ชุติมา ศรีจันทรา

นักวิชาการพัสดุ


ปฎิบัติหน้าที่ งานพัสดุ และช่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา

นางกันณิกา โพธิเสน

เจ้าหน้าที่งานธุรการ


ปฎิบัติหน้าที่ งานธุรการ

นาย ณัฐวุฒิ โง่นสา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


ปฏิบัติหน้าที่ งานบุคลากรและงานประชุม/p>

น.ส.ชนิดา ศรีจันทรา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


งานนโยบายและแผน,งานบริหารความเสี่ยง

นางมลัย แก้วจันหอม

อาคารสถานที่


ปฎิบัติหน้าที่ ดูแลความสะอาดอาคารสำนักงานภายใน ภายนอก

นายทินวุฒิ ถาพร

พนักงานขับรถ


ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์, ดูแลระบบสาธารณูปโภค, งานอาคารสถาที่ และบริเวณพื้นที่นอกอาคาร


กลุ่มงานบริการและส่งเสริมการเรียนรู้

น.ส.รุ่งอรุณ กุลหินตั้ง

บรรณารักษ์


( หัวหน้ากลุ่มงานฯ ) ปฎิบัติหน้าที่ งานบริการยืม-คืน และงานบริการสารสนเทศ

นายภาสกร ไชยวงษ์

เจ้าหน้าที่ยืมคืน


ปฎิบัติหน้าที่ งานบริการยืม-คืน


กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

น.ส.พชรพร ตาสว่าง

บรรณารักษ์


( หัวหน้ากลุ่มงานฯ ) งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ, งานบริหารความเสี่ยง

น.ส.กุลนิตย์ เคนศรี

บรรณารักษ์


งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ, งานประกันคุณภาพการศึกษา, และงานประชุม

นาย เนตรพรมมินทร์ พุทธา

บรรณารักษ์


งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ, งานวารสาร, ห้องสมุดกฎหมาย, งานวิจัย อ้างอิง, งานอบรม, งานอบรมและการจัดการความรู้


กลุ่มงานเทคโนโลยีห้องสมุด

นายธีรพงษ์ อาษาวัง

นักเอกสารสนเทศ


( หัวหน้ากลุ่มงานฯ ) ปฎบัติหน้าที่ งานเทคโนโลยีต่างๆ,งานเทคโนโลยีห้องสมุด และงานประชาสัมพันธ์

http://www.6mv.org/ http://www.escortbayanlariz.net/ izmirescort izmir escort ataköy escort http://www.zv1.org pinbahis https://www.sahipleniyorum.com/ https://www.sahipleniyorum.com/belcika-kurdu/