หนังสืออ้างอิง

  ห้องเก็บหนังสืออ้างอิงอยู่ที่ชั้น 3 รวบรวมหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริงสำหรับค้นคว้าประกอบเฉพาะเรื่อง อาทิเช่น พจนานุกรม สารานุกรม หนังสืออ้างอิงทางภูมิศาสตร์ แผนที่และหนังสือแผนที่ อักขรานุกรมชีวประวัติ บรรณานุกรม หนังสือดัชนี และนามานุกรม เป็นต้น รวมไปถึงหนังสือหายากและไม่พิมพ์ซ้ำ โดยจะอนุญาตให้ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น