หนังสือทั่วไป

พื้นที่บริการหนังสือทั่วไปอยู่ที่ชั้น 2 ของอาคาร

 ใช้ระบบทศนิยมดิวอี้ ในการจัดหมวดหมู่หนังสือในห้องสมุดประกอบด้วย 10 หมวดใหญ่ (class) แต่ละหมวดใหญ่แบ่งเป็นสิบหมวดย่อย (division) แต่ละหมวดย่อยมีสิบหมู่ย่อย (section)