หนังสือใหม่

ชื่อหนังสือ : ภาวะผู้นำและจริยธรรมสำหรับนักบริหาร = Leadership and ethics for administrators

ชื่อผู้แต่ง : สุรเจต ไชยพันธ์พงษ์.

เลขเรียก : 658.4092 ส742ภ 2564

ที่เก็บหนังสือ : หนังสือภาษาไทย (ชั้น 2)

รายละเีอยด : ตำราเล่มนี้เป็นหนึ่งในวิชาหลักที่ผู้สนใจศึกษาด้านการบริหารในทุกสาขาสามารถมองเห็นภาพรวมและเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างผู้นาและบริบทต่างๆในองค์การโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบันที่ภาวะผู้นำได้รับการยอมรับว่าเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งต่อความสำเร็จของประเทศต่อเนื่องลงมาถึงระดับองค์การ ผู้เขียนได้อธิบายถึงความหมายและความสำคัญของภาวะผู้นำ ทฤษฎีภาวะผู้นำประเภทของภาวะผู้นำ แนวคิดว่าด้วยภาวะผู้ตาม ภาวะผูำนำ กับการทางานเป็นทีม และความเชื่อมโยงระหว่างภาวะผูำนำ กับการเป็นผู้ประกอบการ ตลอดจนความหมายและความสาคัญของจริยธรรมกับการบริหาร ทฤษฎีจริยธรรมกับการวินิจฉัยจริยธรรมทางการบริหาร ความรับผิดชอบ ทางสังคมขององค์การ และภาวะผู้นำกับการสร้างวัฒนธรรมเชิงจริยธรรมในองค์การ ทั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาและผู้ที่สนใจสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานงานกับองค์การสมัยใหม่ ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

http://www.6mv.org/ http://www.escortbayanlariz.net/ izmirescort izmir escort ataköy escort http://www.zv1.org pinbahis https://www.sahipleniyorum.com/ https://www.sahipleniyorum.com/belcika-kurdu/